Så här fungerar bioraffinaderiet

I bioraffinaderianläggningen kan vi tillverka vanlig diesel av råtalldiesel, men även av andra bioråvaror.

I anläggningen omvandlas råtalldiesel till förnybar diesel som består av kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel. Vi processar den sedan med fossila råvaror och får en diesel med förnybart innehåll.

1. Inmatning av den förnybara råvaran, till exempel råtalldiesel eller annan växtolja, som är basen till Preem Evolution Diesel.
2. Inmatning av gasolja, den fossila delen av råvaran.
3. Inmatning av vätgas. Den används för att ta bort bundet syre och svavel ut både den fossila och den förnybara råvaran.
4. Värmeväxlaren tar hand om överskottsvärmen från reaktorn och värmer upp den inkommande gasoljan. På så sätt sparar vi energi.
5. Här värms gasoljan upp till cirka 300 grader för att underlätta hydreringen i reaktorn. Hydrering innebär att man tar bort syre och svavel från råvaran. Båda är ämnen som man inte vill ha i en diesel.
6. Reaktorn är hjärtat i tillverkningen av Preem Evolution Diesel, och i bioraffanläggningen som kallas GHT - Green Hydro Treater. Här reagerar vätgasen med syret och svavlet, som finns i gasoljan och den förnybara råvaran (till exempel råtalldiesel). Processen, hydreringen, omvandlar råvarorna till rena kolväten av samma typ som kolvätena i en vanlig diesel. Syret och svavlet som blivit över, avlägsnas senare i raffinaderiprocessen, i form av vatten och rent svavel.
7. Den gröna råvaran innebär mycket syre och reagerar därför väldigt snabbt med vätgasen. Därför har vi utvecklat ett system där vi matar in råvaran via två strömmar genom reaktorn (i en vanlig process matar man in via en). På så sätt saktar vi ner reaktionen och har full kontroll på hela förloppet.
8. I Separatorn avskiljs vattnet som bildats i reaktorn. Gasen stiger uppåt, medan vattnet tappas ut i botten och separeras på så sätt från dieseln.
9. Till Aminabsorben leds den återstående vätgasen. Den för med sig de svavelföreningar och koldioxid som bildats i reaktorn. Aminerna absorberar svavlet, som senare utvinns till rent svavel, som vi säljer vidare till den kemiska industrin. Allt tas om hand.
10. Här i Metanatorn tar vi hand om de överblivna kolföreningarna koldioxid och kolmonoxid och omvandlar dem till metangas. Den används sedan som internbränsle.
11. I Avdrivaren förbättras dieselns lagringsegenskaper. Vi tillför värme och sänker trycket, på så sätt kokas det sista vattnet bort tillsammans med de lätta kolvätena. Genom att ta bort de lätta kolvätena, höjer man dieselns flampunkt och den blir säker att lagra.
12. Här i Synsatanläggningen tar vi bort miljö- och hälsoskadliga aromaterna från dieseln - det kallas avaromatisering. Aromater i diesel ger bland annat upphov till miljöfarliga och hälsoskadliga partiklar. Efter detta sista steg blir produkten en färdig miljöklass 1 diesel.
13. Nu är Preem Evolution Diesel på väg mot slutkund. En helt vanlig standard diesel av miljöklass 1. Men med en stor skillnad; det är en diesel tillverkad av förnybara råvaror.
1. Inmatning av den förnybara råvaran, till exempel råtalldiesel eller annan växtolja, som är basen till Preem Evolution Diesel.
2. Inmatning av gasolja, den fossila delen av råvaran.
3. Inmatning av vätgas. Den används för att ta bort bundet syre och svavel ut både den fossila och den förnybara råvaran.
4. Värmeväxlaren tar hand om överskottsvärmen från reaktorn och värmer upp den inkommande gasoljan. På så sätt sparar vi energi.
5. Här värms gasoljan upp till cirka 300 grader för att underlätta hydreringen i reaktorn. Hydrering innebär att man tar bort syre och svavel från råvaran. Båda är ämnen som man inte vill ha i en diesel.
6. Reaktorn är hjärtat i tillverkningen av Preem Evolution Diesel, och i bioraffanläggningen som kallas GHT - Green Hydro Treater. Här reagerar vätgasen med syret och svavlet, som finns i gasoljan och den förnybara råvaran (till exempel råtalldiesel). Processen, hydreringen, omvandlar råvarorna till rena kolväten av samma typ som kolvätena i en vanlig diesel. Syret och svavlet som blivit över, avlägsnas senare i raffinaderiprocessen, i form av vatten och rent svavel.
7. Den gröna råvaran innebär mycket syre och reagerar därför väldigt snabbt med vätgasen. Därför har vi utvecklat ett system där vi matar in råvaran via två strömmar genom reaktorn (i en vanlig process matar man in via en). På så sätt saktar vi ner reaktionen och har full kontroll på hela förloppet.
8. I Separatorn avskiljs vattnet som bildats i reaktorn. Gasen stiger uppåt, medan vattnet tappas ut i botten och separeras på så sätt från dieseln.
9. Till Aminabsorben leds den återstående vätgasen. Den för med sig de svavelföreningar och koldioxid som bildats i reaktorn. Aminerna absorberar svavlet, som senare utvinns till rent svavel, som vi säljer vidare till den kemiska industrin. Allt tas om hand.
10. Här i Metanatorn tar vi hand om de överblivna kolföreningarna koldioxid och kolmonoxid och omvandlar dem till metangas. Den används sedan som internbränsle.
11. I Avdrivaren förbättras dieselns lagringsegenskaper. Vi tillför värme och sänker trycket, på så sätt kokas det sista vattnet bort tillsammans med de lätta kolvätena. Genom att ta bort de lätta kolvätena, höjer man dieselns flampunkt och den blir säker att lagra.
12. Här i Synsatanläggningen tar vi bort miljö- och hälsoskadliga aromaterna från dieseln - det kallas avaromatisering. Aromater i diesel ger bland annat upphov till miljöfarliga och hälsoskadliga partiklar. Efter detta sista steg blir produkten en färdig miljöklass 1 diesel.
13. Nu är Preem Evolution Diesel på väg mot slutkund. En helt vanlig standard diesel av miljöklass 1. Men med en stor skillnad; det är en diesel tillverkad av förnybara råvaror.