Utvecklingsplaner i Lysekil

Preems löfte att bli klimatneutrala till 2045 kräver stora omställningar som innebär omfattande om- och tillbyggnationer, detta är en av dem.

Klimatet är en global fråga, och växthusgasutsläpp påverkar alla. Samhället kommer dock fortsatt att vara beroende av att använda energi från råolja under en tid framöver. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det därför viktigt att även fossilbaserade produkter produceras i anläggningar med lägsta möjliga klimat- och miljöpåverkan, så att de fossila produkterna i sig blir så hållbara som möjligt, inte bara gällande utsläpp av växthusgaser utan även gällande andra utsläpp som påverkar miljön. 

Förutsättningarna för att utveckla en världsledande klimateffektiv industri är sällsynt goda i Sverige, och politikens roll är att fortsatt erbjuda förutsägbara och långsiktiga spelregler för fortsatta investeringar i landet. Kortsiktighet och otydliga spelregler kan leda till att företag endera väljer att avstå från att investera i Sverige, eller ersätts av verksamhet utomlands där kontrollen av utsläpp troligen är sämre.  

Preem söker tillstånd för att bygga ut raffinaderiet i Lysekil med en Slurryhydrocracker för att uppgradera tjockolja, som redan finns vid raffinaderiet, till svavelfri bensin och diesel med mindre miljöpåverkan. I slutet av 2018 har Preem fått tillstånd för vidareutveckling av raffinaderiet i Lysekil för att sedan under 2019 mötas av beslutet att regeringen istället tar över ärendet genom en så kallad tillåtlighetsprövning.
Den ursprungliga tillståndsansökan var flera år gammal och projektet har senare omarbetats och innebär nu en mindre anläggning, som redan från början delvis förses med förnybar råvara. Dessutom planeras anläggningen att kompletteras med CCS för att fånga in koldioxid. Med dessa förändringar, och ett perspektiv som omfattar hur utsläpp påverkas över hela det system som berörs, förväntas den nya anläggningen innebära nettonoll tillskott av koldioxid, att jämföra med den fördubbling som tidigare diskuterats.

Att fasa in hållbar förnybar råvara och fasa ut fossil råvara är avgörande för att vi ska nå våra klimatmål längs värdekedjan. Projektet har skapats för att säkra en fortsatt god lönsamhet på en marknad i förändring och är därför även indirekt en viktig komponent i Preems gröna omställning. Genom att justera utformningen och ta ett helhetsgrepp på systemet som påverkas, har vi nu visat att det är möjligt att genomföra projektet utan kortsiktig negativ klimatpåverkan. I takt med att mängden förnybar råvara ökar så kommer också den nya anläggningen i sig bli direkt bidragande till den gröna omställningen.