Startskott för storskalig omställning av Preemraff Lysekil

Synsat-projektet

Fakta Fakta

Preem bygger om den existerande Synsat-anläggningen på raffinaderiet i Lysekil för att öka produktionen av förnybar diesel.

Redan i slutet av 2020 inleddes den förnybara produktionen genom en låginblandning av rapsolja. Nu planeras en större ombyggnad för en storskalig samproduktion med upp till 40 procent förnybar råvara, vilket ger en ökning av Preems förnybara produktion med 650 000 – 950 000 årligen. Senast 2024 planeras anläggningen vara i drift.

500 ton reaktor lyfts på plats i Lysekil 500 ton reaktor lyfts på plats i Lysekil

Så här såg det ut när vår nya, 500 ton tunga, reaktor lyftes på plats inne på raffinaderiet i Lysekil. Reaktorn är en del av vad vi kallar Synsat Revamp - ett projekt för att kunna utöka produktionen av förnybara drivmedel. Helt enkelt ett steg på vägen i vår omställningsresa.

Frågor och svar om projektet

Vad vill Preem göra i Lysekil?

Preem inleder nu ett nytt projekt för ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil till att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel. I ett första steg planerar vi att genomföra en ombyggnation av den existerande Synsat-anläggningen som idag producerar diesel av miljöklass 1. Syftet med ombyggnationen är att utöka Preems produktion av förnybara drivmedel i linje med våra uppsatta mål.

Hur viktigt är projektet för Preem?

Vår högsta prioritet är att påbörja storskalig förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil. Genom att ställa om raffinaderierna till ökad förnybar produktion förbättras Preems lönsamhet och finansiella stabilitet, samtidigt som vi bidrar till minskade klimatutsläpp.

Hur stor blir den förnybara produktionen?

När ombyggnationen är genomförd kommer Preemraff Lysekil vara Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel.

Inledningsvis ska ombyggnationen ge en ökning av Preems förnybara dieselproduktion med 650 000-950 000 kubikmeter årligen, vilket är hela två till tre gånger högre än dagens förnybara produktionskapacitet vid Preemraff i Göteborg.

Hur påverkas den fossila produktionen?

Preems målsättning är att fasa ut fossila råvaror i utbyte mot förnybart, något som ska ske successivt och kontrollerat. En del i ombyggnationen av Preemraff Lysekil är att undersöka förutsättningarna att fasa ut fossila råvaror från raffinaderiet.

Vad kommer det att innebära för koldioxidutsläppen?

Den utökade förnybara produktionen kommer att spela en central roll i att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2–1,7 miljoner ton koldioxid varje år, varav den största minskningen kommer att ske inom vägtrafiken. Det motsvarar de årliga klimatutsläppen från cirka 500 000 personbilar.

Ombyggnaderna kommer att innebära ett ökat koldioxidutsläpp på delar av raffinaderiet, men totalt sett kommer vi att anpassa raffinaderiets fossila produktion så att de totala utsläppen av koldioxid vid raffinaderiet inte ökar.

Kommer projektet innebära nya jobb i Lysekil?

Den här satsningen på raffinaderiet i Lysekil innebär också en satsning på själva Lysekil. Genom att ställa om raffinaderiet rustar vi oss för framtiden, så att Preemraff Lysekil kan förbli en lönsam och hållbar verksamhet växande internationell konkurrens.

Dessutom kommer nya jobb att skapas under byggtiden.

Varför väljer Preem att bygga om den befintliga anläggningen?

Genom att nyttja existerande anläggningar vid raffinaderiet kan Preem utöka produktionen, samtidigt som klimatutsläppen inte ökar. Med ombyggnationen kan Preem dessutom genomföra omställningen på ett kostnads- och tidseffektivt sätt i syfte att nå våra egna och Sveriges klimatmål.

Ombyggnationen innebär även att existerande infrastruktur kan nyttjas samt att ny mark inte behöver tas i anspråk, vilket också minimerar ingreppen på närmiljön.

När ska anläggningen börja byggas och när är den i drift?

Ombyggnationen påbörjas så snart Preem har fått ansökan beviljad av myndigheterna. Anläggningen planeras att vara i drift senast år 2024.

När skickar ni in ansökan?

Innan årsskiftet 2020/2021.

Vad betyder projektet för Lysekil?

Preem är den enskilt största privata arbetsgivaren i Lysekils kommun, och en av de större i kranskommunerna. Genom att satsa på en omställning av raffinaderiet i Lysekil kan vi värna Preems lönsamhet och finansiella stabilitet, vilket i förlängningen bidrar positivt till den sociala och ekonomiska tryggheten lokalt.

Vilka förnybara råvaror kommer ni att använda i den ombyggda anläggningen?

Anläggningen kommer att anpassas för en förnybar produktion som bygger på en variation av hållbara förnybara råvaror, bland annat tallolja, rapsolja och återvunnen frityrolja.

Preem ställer höga hållbarhetskrav på de förnybara råvaror som kommer att användas vid raffinaderiet. Vi arbetar aktivt för att öka utvinningen av svenska råvaror i form av restprodukter från skogs- och lantbruk och livsmedelsindustrin.

Varför måste man bygga om anläggningen?

Den förnybara råvaran har en något annorlunda sammansättning än den fossila, vilket påverkar material- och energibalanser. Till exempel är många förnybara råvaror korrosiva. Detta innebär att utrustningen behöver anpassas och dimensioneras för en större andel förnybart. Anläggningen kommer att kunna ta emot en variation av olika hållbara, förnybara råvaror som till exempel rapsolja eller tallolja