Avgränsningssamråd enligt miljöbalken avseende Preem ABs raffinaderi i Lysekil

Preems mål är att ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp längs hela värdekedjan senast 2035. Detta ska nås genom bl.a. anpassning av Preems raffinaderier så att fossila råvaror kan bytas ut mot förnybara.

Som ett led i denna omställning planerar Preem nu att modifiera den befintliga så kallade ICR-anläggningen för produktion av produkter med förnybart innehåll. Råvarorna behöver förbehandlas innan de kan processas i anläggningen varför en förbehandlingsanläggning för detta planeras.

Preemraff Lysekil har flera pågående och kommande provdrifter där en mindre inblandningsmängd av förnybara och cirkulära råvaror samprocessas på ICR-, MHC- och FCC-anläggningen. Samrådet omfattar även fortsatt drift med låginblandning på dessa befintliga anläggningar.

Preem avser nu att, som en del av tillståndsprocessen, genomföra ett så kallat avgränsningssamråd för ovan nämnda utrustning.

Förfrågan om att ta del av samrådshandlingar kan skickas till samrad.icr@preem.se. Eventuella synpunkter kan lämnas via e-post till samrad.icr@preem.se och ska vara Preem tillhanda senast fredagen den 30 september 2022. Kontakta Sara Lidholm, miljöspecialist tillstånd, kring eventuella frågor avseende samrådshandlingarna, tel. 010-450 3587.

Preem AB (publ)

Preemraff Lysekil

Hamreviksvägen 1

453 92 LYSEKIL

www.preem.se