Så ställer Preem om till mer förnybart

Preem bygger om Synsat-anläggningen i Lysekil för att producera diesel baserad på förnybar råvara. I den ombyggda anläggningen kommer 40 procent av råvaran att vara förnybar i stället för fossil. Det innebär att koldioxidutsläppen i användarledet kan minskas med upp till 1,7 miljoner ton per år.

 

MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP I SISTA LEDET

85 procent av koldioxidutsläppen i Preems värdekedja sker i användarledet. Tillverkningen står för cirka 4 procent. Den ombyggda Synsat-anläggningen minskar de fossila koldioxidutsläppen i användarledet med 1,2–1,7 miljoner ton per år. Utsläppen av koldioxid vid raffinaderiet kommer inte att öka.

Så här kommer anläggningen att fungera efter ombyggnaden. Läs mer om varje steg genom att föra musen över siffrorna:

1

1. LEVERANS OCH LAGRING AV RÅVARA
Den förnybara råvaran, till exempel tallolja eller rapsolja, levereras till raffinaderiet med fartyg. Där mellanlagras den i tankar för att sedan pumpas in i anläggningen och blandas med övrig råvara.

2

2. SYRET AVLÄGSNAS
Förnybar råvara innehåller syre, som behöver tas bort. Det sker i en nybyggd reaktor genom att stora mängder vätgas tillförs och binder syret. Restprodukten blir vatten.

3

3. VATTNET RENAS
I en ny survattenstripper renas restvattnet på svavelväte för att antingen återanvändas i övriga delar i raffinaderiet eller skickas till rening i Preems avloppsreningsverk.

4

4. RENING FRÅN SVAVEL
Produkten går vidare till en befintlig reaktor för att renas på svavel från den fossila råvaran. Liksom i förra reaktorn sker det vid ett tryck på cirka 50 bar och en temperatur på 300–400 grader. Svavlet fångas in och återvinns.

5

5. AROMATER TAS BORT
I nästa reaktor, som också är från den ursprungliga Synsat-anläggningen, rensas aromater bort från råvarans fossila del på samma sätt som tidigare. Aromaterna tas bort för att minimera partikelutsläpp från den färdiga dieseln. Aromater finns inte i den förnybara delen.

6

6. KÖLDEGENSKAPERNA FÖRBÄTTRAS
I en nybyggd reaktor förbättras sedan köldegenskaperna hos den förnybara delen av bränslet. Detta görs genom att kolmolekylerna isomeriseras, det vill säga att de raka kolmolekylerna omvandlas till förgrenade.

7

7. FRAKTIONERINGSTORNEN
Gas och lätta kolväten som bildats under processen separeras bort i två befintliga fraktioneringstorn – ett för gaserna och ett för de lätta kolvätena – och återvinns sedan.

8

8. VÄTGASANLÄGGNINGAR
Förnybara råvaror kräver mer vätgas än den fossila råoljan för att omvandlas till diesel. Det ökade vätgasbehovet täcks genom att en ny PSA-anläggning (Pressure Swing Adsorbtion) installeras. Den återvinner, renar och koncentrerar vätgas som kommer från andra anläggningars restströmmar på raffinaderiet. Den befintliga vätgasproduktionsanläggningen, HPU:n (Hydrogen Production Unit), byggs dessutom ut för ökad produktion.

8

8. VÄTGASANLÄGGNINGAR
Förnybara råvaror kräver mer vätgas än den fossila råoljan för att omvandlas till diesel. Det ökade vätgasbehovet täcks genom att en ny PSA-anläggning (Pressure Swing Adsorbtion) installeras. Den återvinner, renar och koncentrerar vätgas som kommer från andra anläggningars restströmmar på raffinaderiet. Den befintliga vätgasproduktionsanläggningen, HPU:n (Hydrogen Production Unit), byggs dessutom ut för ökad produktion.