Pressmeddelanden

  • Miljötillstånd för utbyggnad och intag av förnybara råvaror

    9 nov 2018

    Mark- och miljödomstolen beviljar Preem miljötillstånd för utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Tillståndet omfattar också att anläggningen kan ta in förnybara råvaror framöver. [image] – Miljötillståndet är en av flera viktiga pusselbitar som måste på plats för utbyggnaden och en eventuell ny anläggning för att uppgradera högsvavlig tjockolja till svavelfria drivmedel, säger raffinaderichef Peter Abrahamsson. Tillståndet ger också ramvillkor som Preem ska leva upp till utifrån de högt ställda kraven Mark- och miljödomstolen har på företaget. – Vi kommer nu att gå igenom och analysera

  • Fullskalig CCS-anläggning minskar CO2-utsläppen med en tredjedel

    5 nov 2018

    En fullskalig CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil skulle minska koldioxidutsläppen med en tredjedel. Nu siktar företaget på att uppföra en fullskalig anläggning till 2025. [image] Preem har tillsammans med Chalmers och norska forskningsinstitutet SINTEF genomfört en förstudie om hur Preems raffinaderi i Lysekil skulle kunna använda sig av CCS, Carbon Capture and Storage, det vill säga att fånga in och lagra koldioxid. Själva CCS-tekniken går ut på att avskilja koldioxid från rökgaserna innan de släpps ut i atmosfären. – Med förstudien har vi kunnat definiera de hinder och