Linda svarar på frågor om biodrivmedel

Linda Werner, Chef Nya Möjligheter på Preem, svarar på frågor om biodrivmedel och gröna råvaror ur olika perspektiv. 

Vad är biodrivmedel?

– Biodrivmedel är drivmedel baserade på biomassa, som exempelvis trä. Av biomassan kan man tillverka olika typer av "biooljor", som i sin tur kan raffineras till exempelvis biodiesel och biobensin som fungerar på samma sätt och i samma motorer som fossil bensin och diesel. Råvaror till bioolja har nyligen vuxit och därmed konsumerat koldioxid från luften, vilket skiljer dem från råvaror till fossil olja, som varit döda i miljontals år och därför bara bidrar till att öka koldioxidnivån i atmosfären.

Vad innebär att ett drivmedel är förnybart?

– Begreppet förnybart drivmedel syftar på att drivmedlet framställs av förnybara råvaror och inte av fossila råvaror. En förnybar råvara förnyar sig ständigt och kommer därför inte att ta slut inom en överskådlig framtid och inte heller bidra till att öka koldioxidhalten i atmosfären. Ursprungligen har en förnybar råvara hämtat sin inbyggda energi från solen, genom fotosyntesen.

Varför är det bättre för naturen att tanka biodrivmedel jämfört med fossila drivmedel?

– När du tankar bilen med bensin och diesel tillverkat av förnybara råvaror bidrar du i mycket mindre grad till att förstärka växthuseffekten. För att avgöra den totala påverkan på miljön behövs dock en livscykelanalys där man ser till utsläpp och miljöpåverkan från hela produktionskedjan, så kallad well-to-wheel-analys. 

Hur vanligt är problemet med mikroorganismer i biobränsle?
– Väldigt ovanligt. Personbilar är i princip aldrig drabbade, utan det handlar främst om marina fordon och anläggningsmaskiner. Organismerna finns inte i bränslet i sig utan uppstår om det kommer in vatten i tanken. I kombination med biokomponenter som till exempel RME finns en liten risk att de växer till sig. I princip all diesel i Sverige idag, såväl fossil som förnybar, innehåller en viss del RME. Drivmedel på speciella marina stationer saknar helt RME.

Vilka problem kan detta ställa till med och hur undviker jag det?
– Om det förvarade bränslet inte sköts på rätt sätt kan mikroberna i värsta fall orsaka störningar eller haverier, främst på grund av filter som sätts igen. Om tanken har kontaminerats krävs en fullständig rengöring, till exempel genom högtrycks- eller ångtvätt av tankväggarna. Bästa sättet att undvika att mikroorganismer får fäste är att minimera vatteninnehållet i såväl förvaringstankar som fordon genom att alltid tanka fullt. Det är också bra att använda fordonet regelbundet.

Läs mer om mikroorganismer i tanken på spbi.se >

Grenar och toppar från skogsavverkning, så kallat grotVad är GROT?

– GROT är en förkortning för grenar och toppar, en restprodukt från skogsnäringen. Grot ligger ofta kvar i naturen efter skogsavverkning, eftersom det inte kan användas i vare sig sågverk eller massafabriker och för att det oftast är för dyrt att ta tillvara på det som bränsle för att göra el och värme.

Vad är svartlut?

– När ett sulfatmassabruk kokar träflis bildas ett avkok som kallas för svartlut. I dag använder bruken svartlut som bränsle, efter att man tillvaratagit råtalloljan för tillverkning av bland annat råvaran råtalldiesel. Det finns också stora mängder lignin kvar i svartluten, vilken också kan användas som råvara till biodrivmedel. Flera forsknings- och utvecklingsprojekt är igång för att storskaligt kunna tillverka biodrivmedel från lignin.

LigninVad är lignin och hur mycket finns det?

– Lignin är en restprodukt från massaindustrin. Den kan utvinnas ur det som kallas för svartlut, en rest från massatillverkningen. I trädet fungerar ligninet som ett ”lim” som håller ihop trädets fibrer. Idag bränns ligninet upp i massabruket. Om man tar hand om ligninet separat kan massabrukets produktion dessutom öka, eftersom sodapannan där svartluten (ligninet) förbränns ofta är en flaskhals för produktionen. 

– Uppskattningsvis finns det en potential om minst 2 miljoner ton lignin som skulle kunna generera cirka 1,5–2 miljoner kubikmeter (1,5–2 miljarder liter) förnybar bensin och diesel.

Vad är pyrolysolja och hur mycket finns det?

– Pyrolys är en termokemisk process där man omvandlar ett fast material till flytande. Pyrolys kan ske rent termiskt, med värme, eller i närvaro av en katalysator, det finns också processer där man tillsätter vätgas under pyrolysprocessen så kallad vätepyrolys. Preem fokuserar på pyrolys av restprodukter från skogsbruk och skogsindustrin, som sågverk och massabruk. Även annat avfall kan pyrolyseras t.ex. sopor, plast och gamla däck.

– Uppskattningsvis finns fyra miljoner ton sågspån tillgängligt i Sverige som skulle kunna omvandlas till pyrolysolja, detta motsvarar ca 1-2 miljoner kubikmeter (1-2 miljarder liter) förnybar bensin och diesel.

Vad är tallolja?

– Tallolja, eller råtallolja, är en restprodukt vid tillverkning av pappersmassa vid sulfatmassabruk. Talloljan består av trädens kådämnen och är en blandning av fettsyror, hartssyror och neutralämnen samt små mängder lignin.

Hur tillverkar man biodiesel av tallolja?

– Råtallolja är en restprodukt från massatillverkning. Den innehåller värdefulla kemiska substanser, som kan vidareförädlas till bränslen eller gröna kemikalier. Idén att utvinna råtallolja kommer från Lars Stigsson som 2005 undersökte hur detta skulle kunna vara möjligt. Kemisten Valeri Naydenov tog fram en färdig modell för processen att utvinna rå tallolja med hjälp av hydrogenering. I SunPines fabrik i Piteå tillverkas råtalldiesel som sedan skeppas till Preems raffinaderi i Göteborg, där den används som råvara till biodrivmedel.

Preem Evolution Diesel+Hur kan diesel vara Svanenmärkt?

– Preem har blandat i förnybar diesel i fossil diesel i andelar som gradvis ökat. Idag finns en särskild kvalitet med minst 50 procents iblandning av biodiesel. Den kallas Preem Evolution Diesel+. Det är detta bränslet som blivit Svanenmärkt av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige, som arbetar med miljömärkning på uppdrag av regeringen. Det är världens första Svanenmärkta diesel.

Vilka sorters biodrivmedel finns idag?

– Det finns flera typer av flytande biodrivmedel i form av diesel. HVO som baseras på bland annat tallolja eller FAME och Biodiesel 100 (rapsmetylester), som båda kan användas i ren form eller som inblandning i fossil diesel. Det finns också förnybar bensin från exempelvis tallolja och etanol. Dessutom finns det biogas som kan användas i anpassade fordon.

Vilka råvaror kommer man använda för drivmedelsframställning i framtiden?

– I framtiden kommer det säkert att användas en hel rad med olika typer av råvaror för drivmedelsframställning. Preem fokuserar på råvaror som är restprodukter från skog och massaindustri. Sverige och Norden har mycket skog som kan användas på ett klokt sätt. I tillägg kommer vi också att fortsätta vår produktion av biodiesel (HVO) baserad på tallolja och andra typer av avfallsfetter.

Kommer det finnas tillräckligt med råvaror för att nå målen?

– Vi bedömer att det är rimligt att få fram svensk råvara för att uppfylla Sveriges mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Hur mycket biodrivmedel används idag?

– Totalt användes 20,9 TWh biodrivmedel under 2018, vilket motsvarar 22,9 procent av alla drivmedel räknat efter energiinnehåll, en ökning från 21 procent året innan.

Hur stora volymer kommer krävas?

– Preem har som målsättning att producera 3 miljoner kubikmeter (3 miljarder liter) förnybar bensin och diesel 2030. Beroende på den teknik och råvara man använder kommer behovet för råvara vara mellan 5 och 8 miljoner ton.

Kommer vi ta ner skogen för att göra drivmedel?

– Nej. Vi använder restprodukter från skogs- och massaindustrin. Till exempel råtallolja och lignin från massabrukets svartlut, sågspånsrester från sågverk och GROT från skogsbruk.

RapsFinns det mark för att odla jordbruksråvaror för drivmedel i framtiden?

– Ja. Det finns mycket mark som ligger i träda. Vi anser att denna mark skulle kunna utnyttjas för att odla exempelvis raps för drivmedelsframställning.

Kan allt köras genom befintligt raffinaderi?

– I framtiden kommer troligen den traditionella bränsletillverkningsprocessen se annorlunda ut jämfört med idag. Dagens stora volymer av pumpbara råvaror, så som fossil råolja kommer troligen att behöva kompletteras med flera olika slag av förnybara råvaror, vilka förmodligen kräver annan förbehandling för att kunna processas genom ett raffinaderi. På ett liknande sätt som görs med råtalloljan hos SunPine i Piteå: Råvaran förbehandlas i anslutning till där den uppkommer, bland annat för att minimera transporter, sedan raffineras den till förnybar bensin och diesel i våra raffinaderier.

Preems raffinaderiBehöver raffinaderierna byggas om?

– Ja, även de behöver anpassas för att ta hand om olika råvaror. Men själva raffineringsprocessen är mycket lik den som för fossilolja. Med rätt teknik kan raffinaderiet ställas om från fossilråvara till förnybar råvara.

Kan jag tanka biodrivmedel i min vanliga bil?

– Alla fordon som tankas med bensin eller diesel idag kan tankas med Preems förnybara bensin och diesel – Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin – oavsett vilken råvara som används.

Tankning av bil.Hur kan min vanliga bil räknas som miljöbil genom det jag tankar bilen med?

– Det är vad bilen kör på som är det viktiga. Tankar du bilen med bensin och diesel tillverkat av förnybara råvaror bidrar du till minskade CO2-utsläpp.

Vore det inte bättre om man bara bytte ut alla bensin- och dieselbilar till elbilar?

– Sverige kommer att se en stadig ökning av antalet elbilar, framför allt hos privatpersoner, men övergången kommer och måste ske successivt. Medellivslängden för en personbil är 17 år och det är inte miljömässigt försvarbart att skrota alla bensin- och dieseldrivna bilar över en natt. Dessutom är el inte självklart ett mer miljövänligt alternativ än att köra på biodrivmedel – det krävs att elen är framställd med förnybara källor som exempelvis sol-, vind- eller vattenkraft. Omställningen till eldrivna fordon kommer att ta mycket längre tid för tung yrkestrafik.