Kemisk sammansättning avgör dieselns egenskaper

På Preems raffinaderi i Göteborg omvandlas förnybar råtalldiesel till färdig HVO med samma kemiska egenskaper som fossil diesel. Det innebär att den kan tankas i alla dieselbilar och har lika bra förbränning och köldegenskaper – enda skillnaden är att den är mer miljövänlig.

På Preems raffinaderi i Göteborg produceras två typer av diesel med olika mycket förnybart innehåll – Preem Evolution Diesel och Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybart innehåll. Båda följer svensk standard för diesel och är godkänd av alla fordonstillverkare.

Henrik Rådberg, chef för planering och optimering på Preems raffinaderi i Göteborg.– Eftersom HVO tillverkad av de bioråvaror vi använder ger en renare förbränning minskar vi inte bara utsläppen av koldioxid utan även partikelutsläppen, säger Henrik Rådberg, chef för planering och optimering på Preems raffinaderi i Göteborg.

Vätgas tar bort föroreningar

Merparten av den biodiesel som produceras hos Preem i Göteborg är baserad på råtalldiesel som framställts av tallolja, en restprodukt från skogen. Råtalldieseln framställs hos Sunpine i Piteå och transporteras till Preems raffinaderi i Göteborg. Övrig råvara består huvudsakligen av animalisk olja baserad på slaktavfall.

– Den här råvaran passar utmärkt för dieselproduktion, men behöver fortfarande rensas på syre och föroreningar i form av svavel. Det gör vi genom att ladda molekylerna med vätgas. På så vis får vi bort föroreningarna, samtidigt som syret försvinner bort som vatten. Kvar blir bara kolväten i form av paraffiniska kedjor, berättar Henrik Rådberg.

Kolväten kan bestå av tre olika delar – paraffiner, naftener och aromater. Den förnybara HVO-diesel som produceras hos Preem innehåller framförallt paraffiner som är lätt grenade. Genom att de är grenade klumpar de inte ihop sig lika lätt, vilket i sig ger bra köldegenskaper. Vid processen bildas även en del mindre molekyler som separeras och kan användas i bensin.

Så raffineras bioråvaran till diesel med samma egenskaper som fossil diesel >

Aromater - boven som ökar partikelutsläpp

Det man verkligen vill ha bort i processen är aromaterna. Eftersom dessa bildar plana molekylkedjor kan de packas väldigt tätt och får hög densitet. De är svåra att förbränna helt och kan ge upphov till partikelutsläpp. I Preems förnybara diesel finns endast låga halter aromater.

– Den svenska standarddieseln MK1 får innehålla högst 5 procent aromater, medan många länder i Europa i praktiken saknar gräns för aromater. Dessutom tillåts polyaromater som är ännu svårare att förbränna, vilket inte Sverige tillåter. Därför har vi redan från grunden en bättre diesel med mindre partikelutsläpp i Sverige, berättar Henrik Rådberg.

Preem utvecklar ständigt sina processer för att ge dieseln bättre egenskaper.

Hur stora partikelutsläppen i slutändan blir beror på motorn och hur bra dess förbränningsprocess är.

– Om det blir partiklar beror det på att förbränningen i motorn är ofullständig. Eftersom dieselmotorn förbränner vid låga temperaturer går det inte att ha en katalysator på samma sätt som i en bensinbil. Men rent tekniskt är det ändå fullt möjligt att få bort alla partiklar och ju mer förnybart och ju mer paraffiner som drivmedlet innehåller, desto renare kan det bli, förklarar Henrik Rådberg.

Problem med vinterkyla är nu löst

Ett tidigare problem med biodiesel, som nu är löst, handlar om köldegenskaperna. Genom att låta dieseln genomgå en isomeriseringsprocess där kolvätena grenas upp förhindrar man att de klumpar ihop sig. Det gör att biodieseln utan vidare kan användas ända ner till temperaturer på minus 26 grader.

– Köldegenskaperna varierar mellan sommar och vinter och olika delar av landet. På vissa ställen har vi diesel som klarar ännu lägre temperaturer än minus 26 grader, berättar Henrik Rådberg.

Text: Sara Bergqvist Foto: Patrik Olsson

Fakta

Preem ökar andelen biodiesel Preem ökar andelen biodiesel

Preems raffinaderi i Göteborg har för närvarande kapacitet att producera 6 miljoner ton råolja per år, varav 200 000 ton blir förnybar biodiesel. År 2030 ska Preems produktion av förnybart biodrivmedel i Sverige vara uppe i 3 miljoner ton per år.

För att nå dit krävs fler förnybara råvaror, investeringar i anläggningar och långsiktiga konkurrensneutrala spelregler på marknaden. Hos Preem pågår nu också flera projekt för att kunna ta tillvara på fler restprodukter från skogen. 

Bra att veta

Preems Svanenmärkta diesel, Preem Evolution Diesel Plus, består av minst 50 procent förnybar HVO baserad på tallolja. Den HVO som används är helt fri från palmolja och PFAD.

HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter. Den kemiska strukturen är densamma som för fossil diesel.

FAME, Fatty Acid Methyl Ester, är biodiesel framställd av vegetabiliska oljor. Vanligaste råvaran i Sverige är rapsolja. Denna FAME kallas RME. Enligt svensk standard får max 7 procent av dieseln bestå av FAME. Den svenska standarddieseln MK1 består av 5 procent RME.