Mindre utsläpp från tall till tank

För Preem är det viktigt att inte bara slutprodukten är hållbar – hela produktionskedjan måste också vara det. Målet är att varje produkt ska få så liten klimatryggsäck som möjligt under hela kedjan från ”tall till tank”.

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och att ha en viktig roll i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Ett viktigt led i detta är att öka produktionen av biodrivmedel. På drygt tio års sikt är målet att kunna producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel per år.

Åsa Håkansson, utvecklingsingenjör, Preem

– Det räcker inte med att slutprodukten är hållbar – vi måste arbeta med hela kedjan och mäta utsläppen i varje steg. Det kan liknas vid att produkten får en klimatryggsäck, som vi försöker minimera så långt det är möjligt, förklarar Åsa Håkansson, utvecklingsingenjör på Preem.

De växthusgasutsläpp som omfattar hela kedjan från råvaruframställning, produktion och transporter till den slutliga förbränningen i motorn brukar kallas Well to wheel, WTW. Hur dessa ska mätas under hela livscykeln för just biodrivmedel finns reglerat i ett EU-direktiv.

– På Preem kallar vi det Från tall till tank eftersom vårt ”Well”, och huvudsakliga råvara vid framställningen av biodrivmedel, är tallolja, säger Åsa Håkansson.

Valet av restprodukter minskar klimatpåverkan

Största andelen av ett drivmedels klimatpåverkan ligger oftast i markberedning och odling av den ursprungliga råvaran. En viktig fördel med den tallolja som Preem använder är att den inte ger några nettoutsläpp av växthusgaser alls, eftersom den är en restprodukt som blir över från massabruken med begränsade möjligheter till annan användning. Just nu pågår dessutom flera andra projekt för att se hur man i ännu högre grad ska kunna ta tillvara på andra restprodukter från skogen som lignin, sågspån, grenar och toppar.

– Genom att välja restprodukter från skogen kan vi få en klimatryggsäck som blir väldigt liten, konstaterar Åsa Håkansson.

En annan viktig del i kedjan handlar om transporter i olika led. För att minska klimatpåverkan prioriteras sjöfart där det går och fartyg med lägre miljöpåverkan får lägre hamnavgifter i Preems hamn i Brofjorden i Lysekil. När det gäller transporter till land måste alla förare som levererar Preems produkter vara utbildade i sparsam körning. Överhuvudtaget ställs höga krav på samtliga leverantörer och distributörer och alla måste vara godkända av Preem.

– Ett annat område där vi ligger väldigt långt fram är när det gäller att energieffektivisera våra processer vid raffinaderierna, säger Åsa Håkansson.

Miljömärkning underlättar för kunderna

Som konsument kan det ibland vara svårt att veta hur man ska kunna jämföra olika produkters hållbarhet med varandra i ett livscykelperspektiv. Måtten för Tall till tank och Well to wheel ger en bra fingervisning, men kräver att man själv letar upp siffrorna hos respektive leverantör.

Svanenmärket– Därför har vi velat förenkla för våra kunder på olika sätt, till exempel genom Svanenmärkning av diesel så att det blir enkelt att göra ett bra miljöval, berättar Åsa Håkansson.

Den produkt hos Preem som har allra lägst miljöpåverkan är diesel som är baserad på tallolja. Där ligger reduktionsgraden på 88 procents mindre klimatpåverkan än fossilt bränsle.

– Det kan verka svårt att komma längre än så, men jag är övertygad om att det går, säger Åsa Håkansson.

Text: Sara Bergqvist

Fakta

Preems åtgärder för att minimera klimatutsläppen i hela kedjan Preems åtgärder för att minimera klimatutsläppen i hela kedjan

  • Kraftig ökning av andelen biodrivmedel
  • Flera stora projekt pågår med syfte att kunna producera biodrivmedel baserade på restprodukter från skogen
  • Hög grad av energieffektivisering i raffinaderierna
  • Gasåtervinning i hamnarna
  • Höga krav på de fartyg som transporterar Preems produkter
  • Differentierade hamnavgifter som ger lägre avgifter ju mer miljövänliga fartygen är
  • Alla chaufförer som levererar Preems produkter måste vara utbildade i Eco-driving
  • ISO 14001-certifierat ledningssystem som förstärkts med eget kontrollsystem, bland annat för kontroll av leverantörer
Fakta

Tall till tank och Well to wheel Tall till tank och Well to wheel

För att bedöma ett drivmedels klimatpåverkan räknar man utsläppen av växthusgaser (CO2ekv) under hela kedjan. Dessa utsläpp benämns Well to Wheel (WTW) eller Tall till tank och omfattar utsläpp vid råvarans framställning, produktion och transport samt vid förbränningen i motorn.

WTW kan även brytas ner i Well to Tank (WTT) och Tank to Wheel (TTW).

Well toTank (WTT): Mängden fossila växthusgasutsläpp från framställning av råvara till att produkten fylls i fordonstanken.

Tank to Wheel (TTW): Mängden fossila växthusgasutsläpp när drivmedlet förbränns i motorn.

Well to Wheel (WTW) och Tall till tank: Mängden fossila växthusgasutsläpp för hela kedjan från framställning av råvara till att produkten förbränns i motorn (WTT+TTW).