Så raffineras bioråvaran till diesel med samma egenskaper som fossil diesel

Eftersom bioråvaran innehåller mycket mer syre än den fossila råvaran skiljer sig processerna delvis åt. Båda processerna kräver väte. Men behovet av väte är större för förnybar råvara eftersom man använder stora mängder väte för att reducera bioråvaran på syre.

  • Råtalldiesel matas till en reaktor där den blandas med uppvärmd fossil gasolja och väte. Uppvärmningen av den fossila oljan sker med hjälp av värme från reaktorn och återvunnen gas från andra delar av raffinaderiet.
  • Som resultat efter processen i reaktorn får man ut en vätska och restprodukter i form av koldioxid, svavelväte och vattenånga.
  • Vätskan och gaserna går vidare i processen medan vattnet kyls ner och rensas på föroreningar.
  • Återstående vätska utsätts för lågt tryck och därmed frigörs ännu mer gas. Genom att destillera en del av dessa gaser ytterligare får man bland annat fram nafta som kan användas i bensin.
  • Den tunga delen torkas. Genom att sänka trycket så att det blir vakuum släpper sista delen av vattnet som är löst i dieseln. Slutresultatet är en GHT-produkt, det vill säga Green Hydro Treater, som består av 100 procent kolväten, huvudsakligen i form av paraffiner.
  • Den slutliga blandningen av förnybar och fossil råvara sker vid produktblandaren på raffinaderiet. På Preems depåer lastas sedan Preem Evolution Diesel ut på tankbil.
  • Processen skapar ett överskott på värme som används i fjärrvärmenätet. På Preems raffinaderi i Göteborg handlar det om 400 GWh per år. Av dessa går 100 GWh till Volvo och 300 GWh till fjärrvärmenätet, vilket motsvarar uppvärmningen av 30 000 villor.