Satsning på förnybar diesel är viktigare än någonsin

Dieselbilens framtid är starkt ifrågasatt. Det som nyligen var ett bra miljöval är nu förkastligt på grund av nya, högre uppmätta värden av hälsofarliga kväveoxider och partiklar. Men diesel kommer leva kvar som drivmedel i många år framöver, varför satsningen på förnybar diesel är viktigare än någonsin.

Bilindustrin ställer om från tillverkning av förbränningsmotorer till eldrivna fordon och i många europeiska storstäder pratas om att förbjuda dieseldrivna bilar. Det är lätt att tro att dieselns tid inom kort är över. Men det stämmer inte.

Det går inte att förbjuda diesel innan andra alternativ står helt klara, förklarar Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem. Därför är det bättre att börja i ena änden och sänka nivåerna på koldioxidutsläpp för drivmedlen genom användning av förnybara råvaror.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör Preem– Preem tror på teknikneutrala lösningar. Istället för att begränsa en viss teknik bör man främja innovation både inom drivmedelstillverkning och motorindustrin, och ställa tydliga krav på begränsningar av utsläpp, säger Sören Eriksson.

Biodiesel ett effektivt alternativ

Han får medhåll av Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige, som har en central roll när det gäller att skynda på omställningen i landet. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser minskas med 70 procent, och Svante Axelsson påpekar att biodiesel parallellt med el och biogas spelar en viktig roll när det gäller att ersätta fossila bränslen. Han uppmärksammar Preems Svanenmärkta diesel som ett steg på vägen.

Svante Axelsson, regeringens samordnare för ett fossilfritt Sverige– För att minska växthusgaserna kan fossil diesel ersättas med förnybara råvaror. Där är Preem Evolution Diesel Plus ett mycket effektivt alternativ som fungerar i alla typer av dieselmotorer, säger Svante Axelsson.

Preems Svanenmärkta diesel består av minst 50 procent förnybart innehåll, främst tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri. Drivmedlet fungerar dessutom i alla bilar och har samma prestanda som traditionell fossil diesel.

– Ingen ligger i närheten av den siffran. Snittet ligger på 20 procent. Därför är Preem Evolution Diesel Plus den bästa dieseln som finns att köpa idag, fortsätter Svante Axelsson.

Diesel kommer finnas kvar länge

Han menar att vanlig fossil diesel som drivmedel kommer finnas kvar länge, men i första hand endast som drivmedel i fordon som körs på landsorten. Eftersom även biodiesel släpper ut halter av kväveoxid kommer den på sikt att förbjudas i storstäderna och helt ersättas av fordon som drivs med el eller biogas.

– Fossildieseln kommer dock fasas ut och ersättas av biodiesel så fort det går. Personbilarna kommer gå över till biodiesel så fort alla biltillverkare tillåter det, säger Svante Axelsson.

Preems diesel godkänd för alla dieselfordon

Han konstaterarar att i princip alla dieseldrivna fordon idag skulle kunna drivas med HVO-diesel utan att dieselmotorerna behöver modifieras. Än så länge är Preem Evolution Diesel den enda förnybara dieseln som är godkänd som drivmedel i alla dieselfordon.

Preems förnybara diesel är baserad på främst tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri, samt en del animaliska restprodukter och raps. Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus är helt fri från både palmolja och PFAD och minskar koldioxidutsläppen med upp till 44 procent.

– Vi utgår från klimatnytta och väljer råvaror med stor omsorg, säger Sören Eriksson.

Arbete pågår för att tillverka mer förnybar diesel

För att tillgodose den ökade efterfrågan på diesel med hög andel förnybart innehåll bygger Preem successivt ut sina svenska anläggningar för tillverkning av mer förnybara drivmedel.

– Genom forskning och samarbeten undersöker vi även andra råvaror som exempelvis lignin, sågspån, cellulosa och avfall från restaurangkök, fortsätter Sören Eriksson.

Parallellt med det pågår forskning för att utveckla Preem Evolution Diesel Plus.

– Nu siktar vi på en 70-procentig grön diesel. En diesel som uppfyller de befintliga bränslestandarderna, vilket innebär att alla dieselfordon kan använda den, då det är en vanlig diesel, men mer hållbar, säger Sören Eriksson.

Text: Anders Myrdal

Fakta

Koldioxid, CO2

Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Koldioxid finns naturligt i jordens atmosfär och släpper igenom solens kortvågiga strålning samtidigt som det absorberar delar av jordens värmestrålning. Forskning visar att förhöjda halter av koldioxid leder till klimatförändringar på jorden.

Ökade halter av växthusgaser beror främst på koldioxidutsläpp som orsakats av förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas.

Kväveoxider, NOx

Kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Utsläpp av kväveoxider är därför starkt kopplat till förbränningsprocesser. Kväveoxider är giftigt och ger även upphov till ozonbildning tillsammans med organiska föreningar.