Fossilfritt mål kräver satsning på bred front

För att klara det nationella målet om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder – idag finns inget biodrivmedel som ensamt kan lösa problemet. Nu pågår en rad satsningar på olika biodrivmedel där Preem spelar en ledande roll.

– Jag tror att vi kommer att nå 2030-målet, men det kommer inte att bli lätt. De tekniska förutsättningarna finns – nu gäller det att också hitta de långsiktiga spelregler som behövs för att företagen ska våga göra de tunga investeringar som krävs, säger Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef på oberoende nationella forskningsinstitutet RISE.

Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef, RISE

Han ser den nya klimatlag som klubbades igenom av riksdagen 15 juni 2018 som ett viktig steg på vägen, inte minst tack vare den reduktionsplikt som ingår och som ställer krav på en minskad klimatpåverkan hos de drivmedel som säljs. Kraven kommer sedan att öka varje år och de företag som inte håller sig till det straffas med en hög avgift.

– Det är också viktigt att se till att de resurser som används inte bara är förnybara utan även hållbara som helhet. Palmolja är ett exempel på förnybar resurs med tveksam hållbarhet. Klimatnyttan är generellt sett lägre och dessutom sker en stor del av produktionen på marker där regnskog skövlats, säger Markus Norström.

Fortsatt behov av flytande drivmedel 

I dagsläget används ungefär 9,5 miljoner kubikmeter (9,5 miljarder liter) drivmedel per år i Sverige. Av dem är cirka 7-8 miljoner kubikmeter (7-8 miljarder liter) fossila bränslen. När det gäller personbilar och bussar går utvecklingen mot en allt högre grad av elektrifiering. Det innebär att en del av dagens flytande drivmedel kommer att ersättas med el.

– Men när det gäller tung transport, flyg och sjöfart kommer vi att vara beroende av flytande drivmedel under lång tid, konstaterar Markus Norström.

En stor och hittills relativt outnyttjad potential i Sverige är biodrivmedel baserade på restprodukter från skogs- och massaindustrin. Redan nu förekommer en viss produktion via Piteåföretaget SunPine, som utvinner råvaran talldiesel från råtallolja, en restprodukt från massabruken, och där Preem är delägare.

Flera intressanta projekt på gång

Nu ligger Preem i startgroparna för två nya stora satsningar som handlar om att omvandla fler restprodukter från skogs- och massaindustrin till biodrivmedel. I ena fallet handlar det om lignin, även det en restprodukt från massabruken, och i andra fallet om sågspån och grot (grenar och toppar) som blir över i skogsbruket och som kan omvandlas till pyrolysolja.

Slurryhydrokracker-pilotanläggning i Piteå.

– Vi har jobbat med lignin i labbskala och i maj invigdes vår pilotanläggning i Piteå. Målet är att kracka och förädla ligninolja till hanterbara molekyler som kan gå in i Preems raffinaderier. Pyrolysolja är ett annat spår som blivit allt mer intressant, säger Markus Norström.

Nästa steg blir elektrobränslen

Utöver de satsningar som nu görs på biodrivmedel framställda på rester från skogen tror han att elektrobränslen kommer att vinna allt större mark i framtiden. Förenklat sett framställer man dessa genom att använda el för att splittra upp vatten i vätgas och syrgas. Därefter slår man ihop koldioxid och vätgas till elektrobränslen.

– Förutsatt att tillgången på hållbar el ökar och priserna fortsätter nedåt kan detta bli nästa generations bränslen, men än är vi inte riktigt där, säger Markus Norström.

Fakta

Biodrivmedel i Sverige Biodrivmedel i Sverige

För närvarande används ungefär 1,7-1,8 miljoner kubikmeter biodrivmedel i Sverige per år, bland annat i form av HVO-diesel, FAME (rapsdiesel), etanol, biogas och talldiesel.

Under 2016 svarade biodrivmedel för 18,6 procent av alla levererade biodrivmedel för fordon i Sverige. 

Fakta

De nationella klimatmålen De nationella klimatmålen

Enligt Sveriges nationella klimatmål ska andelen växthusgaser inom transportsektorn minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Omkring 200 företag och organisationer går ett steg längre med målet 100 procent fossilfria drivmedel till 2030.

Det nationella målet för 2045 är att Sverige inte ska ha något nettoutsläpp av växthusgaser alls. Detta omfattar både transportsektorn och alla andra sektorer.