Enklare att göra bra miljöval med Svanenmärkt diesel

Miljömärket Svanen pryder tiotusentals produkter och tjänster i Sverige. Men bara ett flytande drivmedel har lyckats klara kraven – Preem Evolution Diesel Plus. Ragnar Unge, ansvarig för Svanenmärkning, förklarar hur en diesel kan vara miljömärkt och varför det är viktigt att den finns.

Diesel förknippas av naturliga skäl med något smutsigt och förorenande. Alltför få känner till att det finns alternativ som innebär mindre miljöpåverkan än den vanliga, fossila dieseln. Det finns till och med en diesel som är miljömärkt med Svanen.

Ragnar Unge, vd Miljömärkning Sverige AB– Tidigare är biogas det enda drivmedel som nått upp till Svanens standard, så det var en stor nyhet när vi konstaterade att Preem Evolution Diesel Plus klarade våra hårda krav, säger Ragnar Unge, vd på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanenmärket.

En märkning att lita på

Nordiska Ministerrådet startade Svanenmärkningen 1989 för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön och Miljömärkning Sverige arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen.

– Jag tror att alla konsumenter, både privatpersoner och inköpare, behöver vägledning i att välja så hållbara produkter som möjligt. Det krävs kompetens och tid att sätta sig in i frågorna och göra ett klokt miljöval. Därför behövs en märkning som man kan lita på och som ger en snabb indikation på att produkten tillhör de bästa i sin kategori ur miljösynpunkt, säger Ragnar Unge.

Extra viktigt att miljömärka drivmedel

Drivmedel är en relativt ny kategori för Svanenmärket, men samtidigt viktig, eftersom Miljömärkning Sverige prioriterar att ta fram krav för de produktgrupper som har stor potential att minska sin miljöbelastning och som används i stor mängd och av många människor.

– Det är just på grund av att drivmedel har en så stor miljöpåverkan som det är viktigt att vi begränsar miljöeffekterna så mycket som möjligt. Drivmedel produceras och används i stora mängder, och konsumenterna behöver se till att inte belasta miljön mer än nödvändigt. Det kan åstadkommas genom att minska transporter, att utveckla hållbara drivmedel och att välja rätt produkt i varje situation.

– Även om du har en dieselbil, som i sig inte är det mest effektiva miljötransportmedlet, har du ändå en möjlighet att bidra till ett minskat utsläpp genom att tanka Svanenmärkt, säger Ragnar Unge.

Kontroll av hela produktcykeln

Svanenmärket garanterar att en objektiv tredje part har granskat och utvärderat produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel.

– Vi utgår alltid ifrån hela produktcykeln och tar hänsyn till alla aspekter, som exempelvis råvaror, tillverkning, hantering, användning och avfall, för att säkerställa att produkten lever upp till miljökraven under hela sin livstid, säger Ragnar Unge.

Företag som ansöker om Svanenmärkning måste därmed ha fullständig kontroll över varuflödet, både i sina egna led och genom att ställa krav på leverantörer. I fallet Preem Evolution Diesel Plus handlar det om kontroll i hela kedjan från tall till tank.

– När det gäller drivmedel ska de till exempel ha minst 50 procent förnybara råvaror, de ska vara energieffektiva och råvarorna får inte komma från icke hållbara källor som palmolja eller PFAD, säger Ragnar Unge.

Kraven blir allt tuffare

Dessutom är ett grundläggande krav att ett Svanenmärkt drivmedel inte ska släppa ut mer än 50 gram koldioxidekvivalenter per megajoule (se faktaruta). Men kraven kan komma att ändras.

– Att få en Svanenmärkning är ett stort åtagande. Svanen skärper sina kriterier kontinuerligt, så företag som Preem måste i framtiden klara än högre krav. På det sättet gör vi resan mot mer hållbara drivmedel tillsammans.

Fakta

Kriterier för Svanenmärkning

Svanenmärkningen för drivmedel omfattar 22 kriterier, bland annat:

  • Låg energiförbrukning i hela kedjan, från produktion till användning
  • Minimering av utsläppen av växthusgaser
  • Minst 50 procent förnybart i bränslet
  • Produkten får ha en CO2-ekvivalent på max 50 g/MJ
  • Ingen palmolja eller PFAD i produkten
  • Bränslet är framtaget under goda sociala och arbetsmässiga förhållanden

Preem Evolution Diesel Plus

  • Fungerar i alla dieselbilar
  • Tillverkas i Sverige
  • Samma pris som fossil diesel

Koldioxidekvivalenter

Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential.

Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

Källa: Naturvårdsverket