Preem skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel

Lignin – en restprodukt från massabruken – kan bli en nyckelråvara vid framställningen av nya gröna drivmedel. Nu ska Preem och RenFuel, i samarbete med Rottneros, uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid Rottneros massabruk i Vallvik i Söderhamn. 

Anläggningen beräknas producera en årlig volym om 25 000–30 000 kubikmeter lignin och vara färdigställd till 2021. Satsningen och samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda lignin i sin produktion.

Lignin som råvara ses som en av de mest framkomliga vägarna för att kunna framställa biodrivmedel i stora volymer. Genom att den består av förnybara restprodukter från skogen som inte utnyttjas fullt ut i dag är den ett utmärkt val ur hållbarhetssynpunkt.

Petter Holland, Preems vd– Lignin kan raffineras till både förnybar diesel och förnybar bensin och användas i alla fordon. Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer, säger Petter Holland, vd på Preem.

Genom bolaget Lignolproduktion AB, som samägs av Preem och RenFuel, är ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300 000–500 000 kubikmeter lignin, förutsatt att fler anläggningar likt den vid Vallvik uppförs framöver.

Hållbart val av råvara

Redan i maj 2017 startades en pilotanläggning i Piteå med möjlighet att omvandla lignin till en bioolja som kan raffineras hos Preem.

– Resultatet blir en rådieselliknande produkt, men förnybar, som kommer att raffineras vidare hos Preem, säger Magnus Marklund, vd för RISE ETC i Piteå, där testanläggningen är i full gång.

Magnus Marklund, vd för RISE ETC i Piteå

Anläggningen i Piteå är en så kallad slurry hydrokracker för biooljor, den första i sitt slag i landet. Tekniken med att kracka råolja förekommer redan, men eftersom de biobaserade råmaterialen innehåller en högre grad av syre måste processen modifieras.

Genom att blanda ligninet med vätgas och ett katalytiskt material i en reaktor där den utsätts för hög temperatur och tryck får man en flytande och mer högvärdig olja. De produkter som man därefter kan ta ut och separera består av vätskeformiga fraktioner, gas och en liten rest som kan återanvändas i processen.

– Ligninoljan kan sedan raffineras vidare till både diesel och bensin som uppfyller dagens bränslestandarder. Som bilist behöver man inte göra något alls, utan man kan lugnt fortsätta att köra sin bil precis som vanligt, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Nyckel till att klara tuffa klimatmål

Preem ligger redan i framkant när det gäller grön omställning, men de biodrivmedel som finns i dag räcker ändå inte för att klara målet om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 och ett koldioxidneutralt Sverige 2045.

Den nya storsatsningen i Söderhamn blir ett viktig led i resan för att nå målen. Anläggningen kommer att producera en ligninråvara med mycket låga utsläpp och växthusgaser. Ligninråvaran fraktas sedan till Preems raffinaderier där den omvandlas till förnybar bensin och diesel.

Flera lignin-projekt pågår

Att omvandla lignin till drivmedel är ett hett forskningsområde.

– Den här utvecklingen är något alla vinner på, säger Sören Eriksson. Vi tillverkar drivmedel som raffineras i Sverige och får tillgång till mer råvara. Massaindustrin får avsättning för sina restprodukter, kan öka sina intäkter, får en effektivare process och blir mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. För landet i stort är det bra för miljön, sysselsättningen och Sverige som exportland.

– Effekten av den minskade miljöpåverkan kanske inte är så stor i ett globalt perspektiv men har desto större betydelse på så sätt att vi visar vägen och att det är möjligt, säger Sören Eriksson.

 

Text: Sara Bergqvist, Hanna Lindberg

 

Publicerad Juni 2018

Visste du att ... Visste du att ...

Under 2017 såldes cirka 9 miljarder liter drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1,9 miljarder liter motsvarades av biodrivmedel, enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI).

Cirka 15 procent av allt biodrivmedel producerades i Sverige, resten importerades från andra länder.

Fakta

Om lignin Om lignin

Lignin fungerar som naturens eget lim som binder ihop växtcellerna i växter och träd. Det är en av de vanligast förekommande organiska föreningarna i naturen och förekommer därför i stora mängder. •

Lignin ingår som en del av svartlut, en restprodukt från massabruken. Svartluten återanvänds i processen för att skapa energi, men en stor del av ligninet skulle kunna plockas ut utan att processen påverkas.

I dagsläget eldas cirka 7-8 miljoner ton lignin per år vid massabruken. Ungefär 20-30 procent av dessa skulle kunna utvinnas.

Ligninet förekommer i fast form och behöver omvandlas till ligninolja, reduceras på syre och slås sönder i mindre molekyler innan det kan användas för framställning av biodrivmedel.

Relaterat innehåll