Frågor och svar om Preems utbyggnad i Lysekil

Preems önskan att bygga ut raffinaderiet i Lysekil har fått stor uppmärksamhet i media. Men vad är det egentligen Preem vill göra och varför? Och vad blir konsekvenserna? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Den 15 juni 2020 meddelande Mark- och miljööverdomstolen i ett yttrande att Preems ansökta verksamhet är tillåtlig, enligt de gällande lagar och regler som finns i Sverige. Läs pressmeddelandet här

 

Vad är det Preem vill göra vid raffinaderiet i Lysekil?

Preem söker tillstånd för att bygga ut raffinaderiet i Lysekil med en anläggning som gör det möjligt att omvandla tjockolja till svavelfri bensin och diesel med mindre miljöpåverkan. Tjockoljan är en restprodukt i Preems produktion av bensin och diesel från råolja. Anläggningen kallas ROCC (Residue Oil Conversion Complex).

Varför behövs utbyggnaden?

Bakgrunden till utbyggnaden är nya internationella miljökrav på fartygsbränsle som träder i kraft vid årsskiftet 2019–2020. Då får Preems tjockolja inte längre användas som fartygsbränsle, eftersom den innehållet för mycket svavel som gör haven sura. Preem behöver därför ta hand om tjockoljan på något annat sätt. Det är inte möjligt i den nuvarande anläggningen i Lysekil.

Anläggningen är även viktig för att Preems ska kunna framställa förnybara drivmedel vid raffinaderiet. För att det ska bli möjligt krävs ett nytt miljötillstånd – eftersom dagens tillstånd inte tillåter förnybar produktion.

Varför investerar Preem i en fossil anläggning när framtiden är förnybar?

Det sökta miljötillståndet innebär att Preem får möjlighet att – till skillnad från idag – använda förnybar råvara i produktionen i Lysekil. Preem kommer däremot inte att öka produktionen från fossil råolja.

Ambitionen är att den nya anläggningen redan från början ska processa förnybar råvara, och att denna andel successivt ska öka. Den nya anläggningen ska spela en huvudroll i omställningen från fossilt till förnybart. Den ska kunna hantera olika svårprocessade råvaror, till exempel restprodukter från skogen, och omvandla dem till förnybara drivmedel.

Hur stora blir koldioxidutsläppen i Lysekil med den nya anläggningen?

I och med utbyggnaden kommer de lokala utsläppen att öka med upp till 1 miljon ton koldioxid per år. Men Preems plan är att minst hälften av den koldioxiden aldrig släpps ut, utan kan fångas in och lagras med så kallad CCS-teknik. Resten av de ökade koldioxidutsläppen ska kompenseras genom att Preem producerar mer förnybara drivmedel, vilket minskar utsläppen ifrån bland annat vägtrafiken.

Varför vill Preem öka utsläppen av koldioxid i Lysekil om målet samtidigt är att bli klimatneutrala?

Preems löfte att bli klimatneutrala till 2045 kräver stora omställningar som innebär omfattande om- och tillbyggnationer vid båda raffinaderierna. Flera av dessa kommer till att börja med innebära ökade växthusgasutsläpp, men kommer samtidigt drastiskt sänka utsläppen i användarledet. En sådan tillbyggnad är ROCC i Lysekil.

På vilket sätt minskar utsläppen i användarledet?

Det sker genom en ökad produktion av förnybara drivmedel. Med den planerade produktionen av 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel 2030 kommer transportutsläppen att minskas med 12,5 miljoner ton per år, motsvarande cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp.

Ett klimatneutralt Preem 2045 – är det verkligen realistiskt?

Höga miljöambitioner är definitivt inget nytt för Preem som alltid har drivit på en utveckling mot mer miljöanpassade produkter. Våra två raffinaderier ligger redan idag i den absoluta toppen när det gäller koldioxidutsläppseffektivitet, där anläggningen i Göteborg rankas som det enskilt bästa raffinaderiet i Europa.

Preem är övertygade om att målet om ett klimatneutralt Preem 2045 kan uppnås genom bland annat:

  • Ökad produktion av flytande förnybara drivmedel – planen är att producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2030. Som jämförelse såldes knappt 1,9 miljoner kubikmeter biodrivmedel totalt i Sverige under 2018.
  • Utveckling av produktionen till att innefatta fler miljö- och klimatanpassade produkter, till exempel förnybart flygbränsle
  • Lösningar för minskade utsläpp från raffinaderierna och logistikkedjan, till exempel infångning och lagring av koldioxid genom så kallad CCS-teknik (Så funkar det: Fånga och lagra koldioxid)

För att nå hela vägen fram är Preem beroende av stöd från samhälle, politiker och myndigheter. Bland annat måste Preem få de tillstånd som krävs för att kunna förändra verksamheten – lagar och regler måste utformas så att det är möjligt att investera i och genomföra förändringarna.

Innebär det att Preem inte längre kommer att producera fossila drivmedel efter 2045?

Preems klimatmål innebär att företaget kommer att sträva efter att minska produktionen av fossila drivmedel för att på drivmedelssidan helt övergå till förnybara drivmedel. Målet är att nå dit 2045.

Däremot kan andra typer av råoljeprodukter finnas 2045, men inte sådana som förbränns och skapar koldioxidutsläpp. Till exempel finns ett ökat behov av komponenter hos petrokemiindustrin, som exempelvis producerar olika plastprodukter.

Att Preem vässar sina klimatmål just nu – är det ett försök att skjuta kritiken framför sig?

Höga miljöambitioner är inget nytt för Preem. Redan 2008 lanserade vi vår vision att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle, och det är helt naturligt att regelbundet se över målen och skruva till dem efter samhällets behov.

Preem har sedan starten drivit på en utveckling mot mer miljöanpassade produkter och var till exempel först i världen med blyfri bensin 1992, följt av lansering av miljöklass 1-diesel och -bensin under 1990-talet och har nu världens enda Svanenmärkta dieseln på marknaden.

Preem har precis avslutat ett omfattande strategiarbete om hur företaget ska utvecklas de kommande decennierna. De nya klimatmålen är en del av det arbetet.