Styrmedel krävs för att minska utsläpp till sjöss

Sjöfarten står för 90 procent av världshandeln. Trots det finns idag inga styrmedel som reglerar koldioxidutsläppen för den globala sjöfarten. Preem efterlyser en förändring.

Ökad globalisering och handel gör att den internationella sjöfarten ökar snabbt. Aldrig förr har så många varor färdats mellan jordens alla hörn och bidragit till tillväxt och ökad välfärd. Men den växande sjötransporten har även en baksida i form av allt högre utsläpp av svavel, kväveoxider och koldioxid.

Vid årsskiftet 2019-2020 verkställs en av världshistoriens mest omfattande och efterfrågade miljöåtgärder. Då höjer det internationella FN-organet IMO (International Maritime Organisation) kraven på den maximalt tillåtna svavelhalten i marina bränslen från 3,5 till 0,5 procent. Regelverket förväntas ge många positiva effekter på miljön.

Fredrik Backman_200x250.jpg– Det här är ett efterlängtat regelverk och på Preem står vi i startblocken för att möta den nya efterfrågan på renare fartygsbränsle, säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.

Men när det gäller koldioxidutsläpp finns ingen reglering på global nivå.

En rapport från Europeiska Miljöbyrån EEA visar att sjöfarten kan komma att stå för så mycket som 17 procent av världens koldioxidutsläpp 2050 om inga åtgärder görs. År 2017 uppgick utsläppen till 7,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter*. Det är 15 procent mer än året innan och hela 246 procent mer om man jämför med 1990.

Sverige kan visa vägen

– Förra året infördes reduktionsplikt för vägtrafiken i Sverige och en liknande åtgärd för flyget är på gång. Nu borde vi införa ett motsvarande bränslebyte för sjöfarten. Det handlar om att sätta igång i tid, och fartygen kan inte prioriteras bort, säger Fredrik Backman.

I Sverige står sjöfarten för ungefär en tredjedel av inrikestransporterna. Dessa omfattas av de nationella klimatmålen om att minska koldioxidutsläppen med 70 procent mellan 2010 och 2030. Här finns betydligt bättre förutsättningar att lyckas än på ett internationellt plan.

Skepp-vid-kajen_250x300.jpg

Öresundsfärjorna har redan börjat köras på batteridrift och Stena har ett fartyg som går på metanol. De fartyg som byggts om för LNG-drift minskar inte bara utsläppen av kväve, svavel och partiklar till närmare noll, utan minskar även koldioxidutsläppen med 40 procent och kan även köras med koldioxidneutral biogas.

– Andra viktiga åtgärder handlar om att investera i tankinfrastruktur för biogas och att anpassa farleds- och hamnavgifter efter båtarnas utsläpp för att öka efterfrågan på hållbara drivmedel, säger Fredrik Backman.

– Liksom med vägtransporterna och flyget kan Sverige gå före. Vi kan visa EU och världen att det är möjligt att även ställa om sjöfarten på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi är redo att investera i produktion av förnybara fartygsbränslen, men vi behöver hjälp av våra politiker med att få ett regelverk på plats, avslutar Fredrik Backman.

Text: Sara Bergqvist

Det här gör Preem Det här gör Preem

Skepp-i-Lysekil_820x461.jpg

Preem jobbar aktivt med att säkerställa att företagets egna sjötransporter utförs på ett säkert, effektivt och hållbart sätt med minsta möjliga miljöpåverkan.

Preems senaste miljöanpassade tankfartyg drivs med LNG eller biogas och använder sig av den senaste skrovdesignen som ger bättre prestanda, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Preems sjötransporter använder principen med ”slow steaming” eller ”just in time” som innebär att fartygen anpassar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och hamnar. På så vis kan man både minska bränsleförbrukningen, öka säkerheten och se till att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

*Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som väger in hur mycket olika klimatpåverkande gasers bidrar till växthuseffekten. För att kunna jämföra dem med varandra utgår man från koldioxid. Metan bidrar till exempel 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Det innebär att ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar 21 koldioxidekvivalenter.

Fakta:

Sjötransporter Sjötransporter

Skepp_natural-gas_820x461.jpg

2017 uppgick de globala utsläppen från sjöfarten utsläppen till 7,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är 15 procent mer än året innan och 246 procent mer jämfört med 1990.

Under 2007-2017 minskade det totala antalet fartyg som ankom till svenska hamnar från cirka 83 000 till 79 000.

Cirka 73 procent av fartygen 2017 var passagerarfartyg.

Av cirka 30 miljoner passagerare 2018 klassades ungefär 26 miljoner eller 87 procent som utländska resenärer.

Det totala antalet passagerare 2007-2017 minskade från 33 miljoner till 30 miljoner.

Under 2017 hanterades 176 miljoner ton gods i svenska hamnar.

Under 2007-2017 minskade godsmängden med 9 miljoner ton, vilket motsvarar 5 procent.

Källa: Naturvårdsverket, 2018; Trafikanalys, 2018