Preem förlänger lyckad provdrift av pyrolysolja

Under förra året genomfördes testkörningar med förnybara råvaror på en av anläggningarna vid raffinaderiet i Lysekil. Efter goda resultat valde Preem att fortsätta provdriften och snart står en egen anläggning klar för längre tester.

Förnybara flytande drivmedel är det mest effektiva sättet att minska utsläppen från transportsektorn här och nu. Preems mål är att senast år 2030 producera cirka 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel per år - lika mycket som den svenska marknaden behöver. Det är möjligt tack vare Preems raffinaderier, där vi redan idag producerar förnybara drivmedel. Men tiden börjar bli knapp. För att snabbt komma igång i större skala måste de anläggningar som redan finns byggas om för att successivt öka andelen förnybar råvara i den befintliga produktionen. Under tiden arbetar Preem med att komplettera med helt nya anläggningar som producerar 100 procent förnybart från första dagen.

Tester pågår nu vid ett flertal anläggningar på raffinaderierna, bland annat på den katalytiska krackern (FCC) i Lysekil. Där matas pyrolysolja in i anläggningen med hjälp av en inhyrd testanläggning för att vidareförädlas till bensin och diesel. Snart står även en egen matningsutrustning klar för att utföra längre tester. Pyrolysoljan kommer från Pyrocell i Gävle, som ägs gemensamt av Setra och Preem.

- Testerna visar att det fungerar bra att samprocessa pyrolysolja med befintlig matning, berättar Preems utvecklingsingenjör Katarina Persson, även om vissa förändringar i både produkt och anläggning har identifierats och ska studeras vidare. De förnybara råvarorna har annorlunda sammansättning än den fossila, vilket påverkar material- och energibalanser. Till exempel är många förnybara råvaror korrosiva. Detta innebär att utrustningen kan behöva anpassas och dimensioneras för en större andel förnybart.

Den utökade provdriften har beviljats av länsstyrelsen till och med den 30 juni 2024 och avser som mest 50 000 ton pyrolysolja. Testkörningen är delfinansierad av Energimyndigheten.