Policyer och regelverk

Preem har ett antal policyer som vägleder oss i vårt dagliga arbete. Här har vi samlat tre av våra viktigaste riktlinjer; säkerhet-, hälsa- och miljöpolicyn, kvalitetspolicyn samt uppförandekoden.

Säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy

På Preem har vi en nollvision inom säkerhet, hälsa och miljö. Det betyder att ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet, och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom.

Vi arbetar systematiskt för att främja en positiv hälsoutveckling, minska och förebygga utsläpp, samt att effektivisera resursanvändning och energiförbrukning i alla led.

Vår vision är att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle och vi är ett medvetet drivmedelsbolag med en genuin vilja till ständig förbättring.

Det uppnår vi genom att vi i vår dagliga verksamhet:

 • Alltid sätter säkerhet först
 • Tillämpar ett arbetssätt där vi systematiskt identifierar faror, minskar risker och tar tillvara möjligheter
 • Gör var och en medveten om faror och risker i arbetet, samt ökar
  kunskapen om hur vi kan förbättra vår säkerhet, hälsa och miljö
 • Identifierar och ingriper mot oönskade handlingar riktade mot Preems intressen
 • Har en öppen dialog med medarbetare, kunder, myndigheter och andra intressenter i syfte att sträva mot långsiktig hållbarhet
 • Alltid följer lagar och regler inom säkerhet, hälsa och miljö

Det är ledningens ansvar att upprätta och införa policyn – det är var och ens ansvar att följa policyn genom att ständigt driva förbättringar i stort och smått.

Preems framgång bygger på kompetenta och engagerade medarbetare samt
ett ledarskap anpassat för en allt snabbare förändringstakt.

Ladda ner Säkerhet-, hälsa- och miljöpolicyn som PDF här

Kvalitetspolicy

Preems mål är att erbjuda våra kunder förstklassiga produkter och tjänster. Vi vill vara ledande i utvecklingen av hållbara förnybara drivmedel och är ett medvetet drivmedelsbolag som har en genuin vilja till ständig förbättring.

Preems mål är att skapa långsiktigt värde för samhället och våra kunder genom erbjudanden som möter efterfrågan på hållbara produkter, med fokus på överlägsen prestanda inom raffinering, distribution och försäljning.

Vi är ett kvalitetsmedvetet drivmedelsbolag som vill göra resan till en bättre
framtid möjlig.

Det uppnår vi genom att vi i vår dagliga verksamhet:

 • Levererar säkert, effektivt och pålitligt till våra kunder.
 • I nära samarbete med kunder, partners och leverantörer driver utvecklingen av förnybara produkter och erbjudanden som är långsiktigt hållbara.
 • Kontinuerligt optimerar och utvecklar våra raffinaderier för att så effektivt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på miljö och klimat producera drivmedel som uppfyller kundernas kvalitetskrav.
 • Driver en effektiv logistikkedja med en flexibel depåverksamhet som möter kunder och partners efterfrågan av drivmedel.
 • Ständigt förbättrar våra arbetssätt med fokus på effektivitet i våra processer, digital transformation och nya tekniker för att optimera våra anläggningar.
 • Efterlever gällande lagar, relevanta standarder och intressentkrav. Det är ledningens ansvar att upprätta och införa policyn – det är var och ens ansvar att följa policyn genom att ständigt driva förbättringar i stort och smått.

Preems framgång bygger på kompetenta och engagerade medarbetare
samt ett ledarskap anpassat för en allt snabbare förändringstakt.

Ladda ner Kvalitetspolicyn i PDF här

Uppförandekod (Code of Conduct)

Preems uppförandekod beskriver de värderingar och etiska riktlinjer företaget står för och värdesätter. Den är vägledande för att bidra till goda affärer som skapar hållbar utveckling för berörda parter och ett hållbart samhälle.

Syftet är att skapa en branschnorm i frågor om hållbarhet, som är i linje med Preems vision, och ett sätt för oss att kommunicera vår ståndpunkt i hållbarhetsfrågan.

Uppförandekoden kan du ladda ner och läsa som PDF här