Gävle

Information till allmänheten

Adress: Fredriksskans hamn Verksamhetsutövare: Preem AB, Fredriksskans, 806 47 Gävle.

För mer information kontakta: Depåchef: Markus Hedlöf 010 450 19 47 markus.hedlof@preem.se

Preem AB förfogar över lagringsutrymmen om ca 260 000 m3, med tillhörande in- och utpumpningsledningar för diesel, eldningsolja, etanol samt bensin. Depån är belägen inom Fredrikskans hamn. Verksamheten bedrivs med inriktning på lagring i cistern och distribution via tankbil. Preem lagrar framförallt bensin, eldningsolja, etanol samt RME i större cisterner samt mindre volymer av olika smörjande additiv. Samtliga spillytor är anslutna till hamnens reningsverk via egna OFA-system (oljeförorenat avloppssystem).

Vad kan hända?

De allvarliga olyckor som kan inträffa på denna anläggning är större utsläpp av produkt som kan förorena mark/vatten, brand i en cistern eller ledning samt explosion i samband med brand. Den hantering som sker i samband med lossning, lagring och distribution utgörs delvis av säkerhetskritiska moment. Felhandlingar och driftstörningar i samband med hanteringen kan medföra att farliga ämnen släpps ut.

Vid större olycka i oljehamnen larmas Räddningstjänsten och eventuellt SMC (släckmedelscentralen). När räddningstjänsten anlänt till oljehamnen övertar räddningsledaren ansvaret över vilka åtgärder som skall göras. I oljehamnen finns en larmanordning i form av en tyfon som startas från hamnen och varnar personal. Larmet testas en gång per år av Gävlehamns hamns personal.

Hur agera vid en olycka?

Räddningstjänsten ansvarar för att varna allmänheten vid brand eller utsläpp vid behov. Mer information finns på www.gastrikeraddningstjanst.se. Räddningsinsatsen leds av räddningstjänstens insatsledare i samverkan med depåpersonal, SMC, polis och sjukvårdsansvarig. Vid risk för utsläpp till recipient samverkar räddningstjänsten även med Kustbevakningen, som har ansvaret för miljöräddningstjänst till sjöss. Alla uppmaningar och instruktioner från räddningstjänsten ska följas vid en eventuell olycka.

Hanterade ämnen

Bensin: Brandfarlig, skadlig, hälsofarlig, miljöfarlig Etanol: Brandfarlig Jet A1: Brandfarlig, skadlig, hälsofarlig, miljöfarlig Eldningsolja/Diesel: Brandfarlig, skadlig, hälsofarlig, miljöfarlig Eldningsolja 3 & 5: Skadlig, hälsofarlig, miljöfarlig RME: Ej farlig