Helsingborg

Information till allmänheten

Verksamhetsutövare:

Preem AB Oljehamnsleden 59 252 25 Helsingborg

Preem depå Helsingborg, beläget i Oljehamnen i Helsingborgs hamn, förfogar över lagringsutrymmen om    ca.130 000 m3. Hanterade produkter är; diesel, bensin, eldningsolja, RME (rapsmetylester), samt produkt- egenskapsförbättrande additiver.  Produkterna tillförs i huvudsak med tankfartyg, lossas till                                                                                                                                                              cisterner inom anläggningen och distribueras ut med tankbil. Utlastning till tankbåt sker också och även i liten omfattning tillförsel med tankbil.

Viktigt meddelande (VMA)

Viktigt att veta om det händer en allvarlig olycka vid Preems anläggning i Oljehamnen i Helsingborg:

Samtliga produkter som hanteras är brand- och miljöfarliga. I samband med lastning och lossning kan det finnas risk för brand och utsläpp. En brand eller ett utsläpp medför ingen större risk för att personer som befinner sig utanför anläggningen skall komma till skada, däremot kan spridning av brandrök orsaka besvär och obehag för den som vistas utomhus i vindriktningen.

Om en olycka skulle inträffa har bolaget tydliga rutiner för hur myndigheter skall larmas. Det är räddningstjänsten som bedömer om allmänheten behöver varnas. Räddningstjänsten varnar genom signalen Viktigt Meddelande till Almänheten (VMA): Signalen låter i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad, vilket upprepas under minst två minuter. Larmet testas kl.15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Förebyggande arbete

Preem AB satsar mycket på säkerheten vid sina anläggningar, i Helsingborg ansvarar depåchefen för företagets säkerhetsarbete när det gäller skyddsronder, beredskapsplaner, utbildning och övning. Bolaget övar tillsammans med räddningstjänsten den plan för räddningsinsatser som finns för att vara beredda om en olycka inträffar. För att kunna släcka brand i tidigt skede förförfogar depåpersonalen över släckutrustning. Chaufförer och depåpersonal har också tillgång till sanermedel för att omedelbart kunna hantera eventuella spill. Tankbilsutlastningen är utrustad med automatisk skumsprinkler för att snabbt kunna släcka uppkommen brand. Preem är delägare i Släckmedelscentralen AB (SMC), ett av oljebolagen gemensamägt bolag, med enda uppgift att bygga upp och vidmakthålla beredskap för att klara av att släcka en cisternbrand. För detta ändamål har fyra resursdepåer skapats i Sverige. Närmaste enheten är belägen i Malmö.

För att vid mindre utsläpp av miljöfarliga ämnen undvika skador av Öresund är avloppssystemet försett med oljeavskiljare. Vid större utsläpp av miljöfarliga ämnen föreligger det risk att detta når hamnbassängen, men vidare spridning till Öresund kan förhindras genom att Kustbevakningen lägger ut länsar.

Säkerhetsrapport

Enligt lagen om åtgärder för att förebygga följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagen, finns det två olika kravnivåer för Sevesoklassade verksamheter, en lägre och en högre kravnivå.

Den lägre kravnivån innebär att ett företag är skyldigt att göra en anmälan, med en beskrivning till Länsstyrelsen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Preem depås verksamhet i Helsingborg omfattas av den högre kravnivån och förutom att uppfylla kraven enligt den lägre kravnivån, även redovisa en säkerhetsrapport som skall förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten skall beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt innehålla en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.                                                                                              Preem depå Helsingborg uppdaterade senast sin säkerhetsrapport 2016-02-22                                                                              

Senaste tillsyn av Länsstyrelsen förrättades 2014-09-02

Hanterade huvudprodukter på Preem depå Helsingborg

- Bensin: Giftig, extremt brandfarlig och miljöfarlig - Eldningsolja/Diesel: Häsoskadlig och miljöfarlig - RME (Rapsmetylester): Ej farlig

För kompletterade information Kontakta: Depåchef Jonas Nerme 0702 – 83 41 95, jonas.nerme@preem.se  eller Depåberedskap Helsingborg 0727 – 24 31 81