Karlshamn

Information till allmänheten

Adress: Sutudden invid Stillerydshamnen Karlshamn
Verksamhetsutövare: Preem AB, Box 158, 374 23
Karlshamn.


För mer information kontakta:
Depåchef: Jan Svensson
010 450 19 27
jan.svensson@preem.se

Preem AB förfogar över lagringsutrymmen om ca 100 000 m3, med tillhörande in- och utpumpningsledningar för diesel, eldningsolja, etanol samt bensin. Utrymmen är belägna i Sutudden (Oljehamnen). Verksamheten bedrivs med inriktning på utlastning till tankbil från lastfartyg. Preem lagrar framförallt bensin, eldningsolja, etanol samt RME i större cisterner samt mindre volymer av olika smörjande additiv. Öppna spillytor från cisternerna är normalt anslutna till hamnens OFA-system (oljeförorenat avloppssystem).

Vad kan hända?

De allvarliga olyckor som kan inträffa på denna anläggning är större utsläpp av produkt som kan förorena mark/vatten, brand i en cistern eller ledning samt explosion i samband med brand. Den hantering som sker i form av lossning, lastning, lagring och kontroll utgör säkerhetskritiska moment eftersom felhandlingar och driftstörningar i samband med den hanteringen kan medföra eller medverka till att farliga ämnen släpps ut. Olyckor kan inträffa vid brister i hanteringen eller vid brister på säkerhetskritisk utrustning. Generellt krävs en kombination av brister för att en allvarlig kemikalieolycka ska inträffa. Exempel på det är om ventiler läcker eller inte stängs respektive öppnas enligt gällande pumpschema. Riskkällorna kan leda till olyckor i form av större eller mindre utsläpp av produkter som utgör farliga ämnen. Scenariots utveckling och de slutliga konsekvenserna av utsläppet är beroende av bland annat produkttyp, läckagets storlek, läckagets plats, tidpunkt, väderförhållanden, utbredning eller om brand uppkommer. Vid utsläpp som inte börjar brinna blir påverkan på människors hälsa normalt sett obetydlig, men miljöskadorna i samband med större utsläpp kan bli stora på grund av den känsliga vattenmiljön. Kollision kan ske med kaj eller mellan två fartyg i rörelse i hamnområdet. En kollision kan leda till produktutsläpp och frigjord energi, vilket kan utgöra tändkälla.

Utsläpp i samband med lossning av fartyg kan orsakas av materialfel. Till exempel cisternbrott, brott på sliten slang, skada på slangkoppling, flänsar, svetsskarvar och ventiler m.m. Utsläpp kan också orsakas av mänskligt felhandlande, till exempel felaktig koppling, hantering av ventiler och felbedömning av nivålarm. Vid ett tillbud på Sutudden kan både Preem och Karlshamns Hamn komma att vidta åtgärder i samråd med varandra då en del cisterner står inom samma område. Vid större olycka i oljehamnen larmas Räddningstjänsten i Västra Blekinge samt SMC (släckmedelscentralen).
När räddningstjänsten anlänt till oljehamnen övertar räddningsledaren ansvaret över vilka åtgärder som skall utföras. I oljehamnen finns en larmanordning i form av en tyfon som startas från oljehamnen och varnar personal och närboende. Larmet testas en gång per år av Karlshamns hamns personal.

Hur agera vid en olycka?

Räddningstjänsten ansvarar för att varna allmänheten vid brand eller utsläpp som kan påverka allmänheten. Mer information finns på:   http://raddning.com/foretag-och-organisationer/farlig-verksamhet/.

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare och räddningschef i beredskap
i samverkan med depåchef, teamchef SMC, polisinsatschef och sjukvårdsansvarig. Vid risk för utsläpp till Karlshamnsfjärden samverkar räddningstjänsten även med Kustbevakningen, som har ansvaret för miljöräddningstjänst till sjöss. Alla uppmaningar och instruktioner från räddningstjänsten ska följas vid en eventuell olycka.

Hanterade ämnen

Bensin: Giftig, extremt brandfarlig, miljöfarlig Etanol: Mycket brandfarlig Eldningsolja/Diesel: Hälsoskadlig, miljöfarlig RME: Ej farlig
Senaste tillsyn 2015-03-05. Tillsyn av Länsstyrelsen (upplysningar lämnas av Länsstyrelsen)