Loudden

Information till allmänheten

Om något allvarligt inträffar
Om allmänheten måsta varnas akut används varningssystemet viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Signalen består av en 7 sekunder lång ton som följs av 14 sekunders tystnad. Signalen upprepas i minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:
1. Gå inomhus.
2. Lyssna på radio eller titta på TV.
3. Stänga dörrar, fönster och ventilation.


När faran är över hörs en sammanhängande signal som varar 30–40 sekunder. Varningssystemet testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Efter att ett VMA har sänts ut, kan du också söka vidare information på till exempel webbplatsen Krisinfo.se, informationsnumret 113 13 eller på din kommuns webbplats.

Tänk på att systemen för fast och mobil telefoni kan bli överbelastade vid en olycka. Stanna inomhus tills du blir uppsökt eller tills du hör signalen faran över.

Kommer du in i ett gasmoln, gå vinkelrätt mot vindriktningen för att komma ur gasmolnet fortast möjligt.


Misstänker du att en olycka har inträffat eller hotar att inträffa, larma genast SOS 112.

Storstockholms brandförsvar
Inom tio minuter når normalt en första räddningsenhet Louddens oljehamn från någon av de närliggande brandstationerna. Vid en större händelse kommer flera räddningsenheter larmas tillsammans med ledningsfunktionerna yttre befäl och vakthavande brandingenjör enligt fastställda larmplaner.


En räddningsinsats leds av en räddningsledare. Vid räddningsinsats prioriteras livräddande åtgärder, därefter åtgärder för att begränsa skadan av olyckan. Beroende på olyckstyp och hur omgivningen hotas sker samverkan med övriga brandförsvar inom regionen. Samverkan sker även med personal från den drabbade anläggningen och andra myndigheter såsom Polisen, sjukvården, Kustbevakningen m fl. Beroende på olyckans hotbild fattar räddningsledaren beslut om och hur allmänheten ska varnas och informeras, se mer om vad du ska göra om en olycka inträffar på folderns sista sida.


Brandförsvarets organisation vid en olycka beskrivs i den plan för räddningsinsats som upprättats för verksamheterna som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Planen ska säkerställas genom övning minst vart tredje år. I planen beskrivs verksamheterna, hanterade kemikalier, möjliga olycksscenarier, varning och insatsförberedanden åtgärder.
Mer information om Storstockholms brandförsvar finns på www.storstockholm.brand.se. Du kan även söka mer information via vår växel på 08 – 454 87 00.

Vad innebär Sevesolagstiftningen?
Sevesolagstiftningen ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. Verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och är även skyldig att kontakta och samverka med den kommunala räddningstjänsten i samband med en sådan olycka.
För att en anläggning ska omfattas av Sevesolagstiftningen jämförs de mängder kemikalier som anläggningen hanterar vid ett och samma tillfälle med en tabell i Sevesoförordningen där gränsnivåer finns redovisade. Det finns två gränsnivåer, den högre nivån ställer strängare krav än den lägre nivån.
För att kunna visa anläggningens säkerhetsnivå för myndigheter och allmänhet är anläggningar som omfattas av den högre kravnivån skyldiga att ta fram en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet mer detaljerat.
I de kommuner som har anläggningar som omfattas av den högre kravnivån är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad och risker och vad man bör göra vid en olycka. Informationen lämnas inte bara till boende som kan påverkas av en olycka utan även till dem som bedriver hälso- och sjukvård, skolverksamhet eller annan aktivitet som besöks av allmänheten.

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på www.seveso.se.