SPF Norrköping

Information till allmänheten

Adress: Pampushamnen Hanholmsvägen 91 Norrköping
Verksamhetsutövare: SPF AB, Hanholmsvägen 91, 602 38 Norrköping.


För mer information kontakta:
Depåchef: Kim Nordlund
010 450 10 06
kim.nordlund@preem.se

SPF AB förfogar över lagringsutrymmen om ca 50 000 m3, med tillhörande in- och utpumpningsledningar för bensin. Anläggningen är belägen i Pampushamnen (Oljehamnen). Verksamheten bedrivs med inriktning på tillförsel från fartyg och utlastning till tankbil. Det kan även ske lastning av fartyg. SPF lagrar bensin i bergrum. Öppna spillytor från ledningsstråk är normalt anslutna till hamnens OFA-system (oljeförorenat avloppssystem).

Vad kan hända?

De allvarliga olyckor som kan inträffa på denna anläggning är större utsläpp av produkt som kan förorena mark/vatten, brand i en cistern eller ledning samt explosion i samband med brand. Den hantering som sker i form av lossning, lastning, lagring och kontroll utgör säkerhetskritiska moment eftersom felhandlingar och driftstörningar i samband med den hanteringen kan medföra eller medverka till att farliga ämnen släpps ut. Olyckor kan inträffa vid brister i hanteringen eller vid brister på säkerhetskritisk utrustning. Generellt krävs en kombination av flera brister för att en allvarlig kemikalieolycka ska inträffa. Exempel på det är om ventiler läcker eller inte stängs respektive öppnas enligt gällande pumpschema. Riskkällorna kan leda till olyckor i form av större eller mindre utsläpp av produkter som utgör farliga ämnen. Scenariots utveckling och de slutliga konsekvenserna av utsläppet är beroende av bland annat produkttyp, läckagets storlek, läckagets plats, tidpunkt, väderförhållanden, utbredning och om brand uppkommer. Vid utsläpp som inte börjar brinna blir påverkan på människors hälsa normalt sett obetydlig, men miljöskadorna i samband med större utsläpp kan bli stora på grund av den känsliga vattenmiljön. Kollision kan ske med kaj eller mellan två fartyg i rörelse i hamnområdet. En kollision kan leda till produktutsläpp och frigjord energi, vilket kan utgöra en tändkälla. Utsläpp i samband med lossning av fartyg kan orsakas av materialfel så som till exempel ledningsbrott, brott på sliten slang, skada på slangkoppling, flänsar, svetsskarvar och ventiler. Utsläpp kan också orsakas av mänskligt felhandlande, till exempel felaktig koppling, hantering av ventiler och felbedömning av nivålarm. Vid ett tillbud i Pampushamnen kan både SPF och andra intressenter inom oljehamnen komma att vidta åtgärder i samråd med varandra då en del anläggningar står i närhet av varandra. Vid större olycka i oljehamnen larmas Räddningstjänsten i östra Götaland samt SMC (släckmedelscentralen). När räddningstjänsten anlänt till oljehamnen övertar räddningsledaren ansvaret över vilka åtgärder som skall göras. I oljehamnen finns en larmanordning i form av en tyfon som startas från oljehamnen eller räddningstjänsten och varnar personal och närboende. Larmet testas kvartalsvis av räddningstjänsten.

Hur agera vid en olycka?

Räddningstjänsten ansvarar för att varna allmänheten vid brand eller utsläpp som kan påverka allmänheten. Mer information finns på https://www.rtog.se/

Räddningsinsatsen samordnas av insatsledare samt räddningschef i beredskap i samverkan med depåchef, teamchef SMC, polisinsatschef och sjukvårdsansvarig. Vid risk för utsläpp till Bråviken samverkar räddningstjänsten även med Kustbevakningen, som har ansvaret för miljöräddningstjänst till sjöss. Alla uppmaningar och instruktioner från räddningstjänsten ska följas vid en eventuell olycka. Hanterade ämnen Bensin: Giftig, extremt brandfarlig, miljöfarlig. Tillstånd för verksamheten har Länsstyrelsen givit. Tillsyn av verksamheten utförs av Bygg- och miljökontoret i Norrköping.