Information till allmänheten

Här publicerar vi information om till exempel planerade driftstörningar eller brandövningar på raffinaderiet i Göteborg. 

Aktuell information till allmänheten

Just nu håller raffinaderiet på att startas upp efter ett underhållsstopp. Det kan då uppstå obalanser i driften vilket medför viss fackling. Facklan är en säkerhetsfunktion och så snart raffinaderiets drift är i balans kommer facklingen att minska till normalt låga nivåer.

 

Om Preemraff Göteborg

Raffinaderiet har miljötillstånd för sin verksamhet och följer villkor och krav enligt tillståndet.


Fackling

På raffinaderiet finns en fackla. Facklan ingår i raffinaderiets säkerhetssystem och brinner alltid när de anläggningar som är kopplade till  facklan är i drift. Lågans storlek varierar beroende på normala variationer i driften av raffinaderiet.


Lukt

Verksamheten vid raffinaderiet medför utsläpp till luft som ibland kan ge upphov till lukt.


Buller

Drift av raffinaderiets anläggningar medför en viss nivå av buller till omgivningen. Preem jobbar ständigt för att hålla nere denna nivå men normala driftsvariationer kan innebära en viss variation i bullernivå.

Preem  är medveten om att både lukt och buller ibland kan upplevas som störande för kringboende, närliggande verksamheter samt förbipasserande allmänhet, och arbetar ständigt med att det ska bli så liten påverkan på omgivningen som möjligt.För allmän information skicka e-post till kommunikation@preem.se