Preemraff Lysekil

Preems raffinaderi i Lysekil är bland de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Det är också Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton per år.

Preemraff Lysekil stod klart 1975, och är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal avancerade förädlingsanläggningar. Här arbetar cirka 600 personer. Raffinaderiet är ensamt i landet om att ha både en katalytisk kracker och en hydrokracker. Det skapar möjligheter att processa högsvavliga råoljor och ur dessa tillverka svavelfria fordonsbränslen och lätta råvaror till den petrokemiska industrin.

Ständig satsning på miljön

Även i produktionen är miljösatsningarna tydliga. Svavlet från avsvavlings-anläggningen omvandlas till flytande form och återvinns till 99,9 procent, och tack vare kväverening och effektivare ugnar och pannor har kväveoxidutsläppen minskat dramatiskt. Sedan 2014 tar Preemraff Lysekil emot naturgas från Norge som används för att framställa vätgas, vilket medför en minskning av koldioxidutsläppen med 130 000 ton per år.

Egen hamn

Brofjordens hamn är Sveriges näst största hamn, och landets största oljehamn med cirka 1 500 anlöp per år. Nästan 80 procent av råoljan importeras från Norge.

Överskottsvärme blir energi

I samband med raffinering skapas ett överskott av värme och via ett fjärrvärmesystem kan raffinaderiet förse Lysekils kommun med hetvatten för uppvärmning. I dagsläget levereras 50 GWh, men kapaciteten ligger på 800 GWh – tillräckligt för att täcka värmebehovet för till exempel Uddevalla, Trollhättan och delar av Vänersborg. Preem håller löpande kontakt med kommuner och företag för att hitta framtida lösningar.