Information till allmänheten

Här publicerar vi information om till exempel planerade driftstörningar eller brandövningar på raffinaderiet i Lysekil.

Aktuell information till allmänheten
I slutet av december och i början av januari kommer synlig fackling ske på Preemraff Lysekil på grund av planerade driftaktiviteter. 

Om Preemraff Lysekil
Raffinaderiet har miljötillstånd för sin verksamhet och följer villkor och krav enligt tillståndet. 

Fackling
På raffinaderiet finns facklor. Facklorna  ingår i raffinaderiets säkerhetssystem och brinner alltid när de anläggningar som är kopplade till aktuell fackla är i drift. Lågornas storlek varierar beroende på normala variationer i driften av raffinaderiet. 

Lukt
Verksamheten vid raffinaderiet medför utsläpp till luft som ibland kan ge upphov till lukt.

Buller
Drift av raffinaderiets anläggningar medför en viss nivå av buller till omgivningen. Preem jobbar ständigt för att hålla nere denna nivå men normala driftsvariationer kan innebära en viss variation i bullernivå.

Preem  är medveten om att både lukt och buller ibland kan upplevas som störande för kringboende, närliggande verksamheter samt förbipasserande allmänhet, och arbetar ständigt med att det ska bli så liten påverkan på omgivningen som möjligt.

Test av larm på Preemraff
Preemraff har test av nödalarm/utrymningslarm måndagar kl. 15.00. Test av larm är en del av det förebyggande säkerhetsarbetet och kan höras av boende i närheten av raffinaderiet.

För allmän information skicka e-post till kommunikation@preem.se