Information enligt Sevesodirektivet för Preems raffinaderi i Lysekil

(Uppdaterad 2023-02-20)

Preems raffinaderi i Lysekil, Preemraff LYR, är bland de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Det är Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton per år. Preemraff Lysekil stod klart 1975, och är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal avancerade förädlingsanläggningar. Raffinaderiet tar emot råolja och förnybar råvara och bearbetar den till i första hand miljöanpassade drivmedel. De färdiga produkterna lagras normalt i produkttankar eller i bergrum, men en betydande del direktblandas till fartyg i produkthamnen. All transport från raffinaderiet, förutom en mindre del flytande svavel som lastas ut med tankbil, sker med tankfartyg. Anläggningen är i drift dygnet runt, och övervakas ständigt av personal. Här arbetar cirka 600 personer.

Preemraff LYR omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preemraff LYR har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna påbörja en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Risker och kemikaliehantering
Preems raffinaderi i Lysekil hanterar och lagrar stora mängder brandfarliga vätskor. De är i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga. De kemikalier som hanteras och dess egenskaper framgår av nedanstående tabell.

Ämne:

Egenskaper:

Råolja

mycket brandfarlig vätska, giftig och miljöfarlig

Bensin

mycket brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig och kan vara cancerogen

Tjockolja och tung gasolja

brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga och kan vara cancerogena

Diesel, fotogen och lätta eldningsoljor

brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga och misstänks vara cancerogena

Etanol

mycket brandfarlig vätska

Gasol

mycket brandfarlig gas som förvaras under tryck. Förgasas vid utsläpp

Vätgas

mycket brandfarlig gas

Svavelväte

mycket brandfarlig gas och mycket giftigt ämne

- I mindre mängd hanteras även andra kemikalier med liknande egenskaper

 

Kemikalieolyckor
I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Läckage som antänds och leder till brand och/eller explosion. Detta kan leda till skador på personal och anläggning.
  • Utsläpp av giftig gas (svavelväte eller kolmonoxid) kan skada personal och personer i verksamhetens närhet.
  • Läckage av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten.

Om en olycka inträffar
Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV. SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.

2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.

3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.

4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Beredskap
Skulle en olycka inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att anläggningarna är bemannade dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. Preemraff LYR har en egen räddningstjänst som finns på plats dygnet runt. Till sin hjälp har de bland annat flera specialutrustade brandbilar, fasta och mobila släcksystem samt utrustning för olje- och kemikalieutsläpp. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har ett kontinuerligt samarbete med Preemraff LYR både för det förebyggande och för det operativa arbetet. Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans, kustbevakning, lots och bogserbåtar.

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen
För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen. Kontaktuppgifter:

Telefon: 010-224 4000
E-post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 

Preemraff Lysekil:
Hamreviksvägen 1
453 92 Lysekil

Telefon: 010 450 3000
Hemsida: www.preem.se