Omställningen mot hållbarhet fortsätter

2018 har varit ett viktigt år för Preems förnybara resa. Under året har det tagits ett antal nya initiativ med flera aktörer som drivit på utvecklingen mot mer hållbar produktion av biodrivmedel. Lignin, sågspån, biozin, förnybart flygbränsle, elektrolys, CCS och en ny Green Feed Unit är några av de exempel från ett händelserikt år som du kan läsa mer om nedan.

– Vår vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och vi arbetar därför aktivt för att utveckla vår produktion av förnybara drivmedel, säger Petter Holland, VD.

Jakten på förnybara råvaror fortsätter!

April 2018 - Sunpine utökar produktionenSedan 2010 producerar Preem biodrivmedel av råtalldiesel från SunPine i Piteå. Idag producerar SunPine 100 000 kubikmeter råtalldiesel, och tidigare i år beslutades att produktionen ska utökas  150 000 kubikmeter varje år, med start 2022

Ett ytterligare bevis på Preems omställning är samarbetet med företaget RenFuel. Tillsammans undersöker de möjligheterna att uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Klimatklivet har beviljat en investering om 150 miljoner kronor för en ny fabrik. Preem blir då den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda lignin i sin produktion.

Maj 2018 - Samarbete med RenFuel– Lignin kan raffineras till både förnybar diesel samt förnybar bensin och användas i alla fordon. Lignin kommer, precis som tallolja, bidra till att vi kan fasa ut fossila drivmedel än mer. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska skogen, som dessutom finns tillgänglig i stora volymer, säger Petter.

Ett annat initiativ är samarbetet med trävaruföretaget Setra, som tillsammans med Preem ser över möjligheterna att uppföra en gemensam produktionsanläggning för framställning av pyrolysolja från sågspån – även det en förnybar råvara till biodrivmedel.

Jnu 2018 - Samarbete med Setra– Detta är Europas första produktionsanläggning av pyrolysolja som kopplas till ett raffinaderi. För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Och det är viktigt att satsa på olika biodrivmedel där sågspån är en möjlighet, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Senast i raden initiativ är Preems samarbete med norska företaget Biozin AS som undertecknades i början av december 2018. Samarbetsavtalet gäller storskalig produktion av biodrivmedel med restprodukter från norsk skogs- och träindustri. Planen är att uppföra en produktionsanläggning i Jordøya i Norge. Anläggningen beräknas vara klar 2022.

Juli 2018 - samarbete med SAS om flygbränsle– Den planerade produktionsanläggningen uppskattas producera cirka 120 000 kubikmeter bioråolja per år. Bioråoljan, som också kallas biozin, har mycket goda hållbarhetsegenskaper och kan raffineras till biodrivmedel på Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg.

Ännu ett steg mot ett mer hållbart samhälle togs när Preem tecknade en avsiktsförklaring att tillsammans med SAS framställa förnybart flygbränsle. Genom detta samarbete kan produktionen utvidgas till att i stor skala även omfatta biojet/biobränsle och tillsammans reducera den klimatpåverkan som flyget har idag.

Juli 2018 - samarbete med VattenfallLagring av koldioxid – en väg mot minskade utsläpp

Ett av de senaste initiativen är att Preem tillsammans med Chalmers och norska forskningsinstitutet SINTEF genomfört en förstudie om hur raffinaderiet i Lysekil skulle kunna använda sig av CCS, Carbon Capture and Storage, det vill säga att fånga in och lagra koldioxid. Tekniken och möjligheterna för CCS finns idag i Norge något som betyder att koldioxiden måste transporteras dit, vilket vore det bästa.

– Norge satsar pengar på CCS och har föregått med gott exempel. Vi vill ta dem i hand och utnyttja infrastrukturen de planerar att skapa, säger Mattias Backmark, chef för affärsutveckling.

November 2018 - satsning på CCSRedan i dag släpper Preems raffinaderier ut 17 procent mindre koldioxid än snittet för raffinaderier i Europa. Införandet av CCS på vätgasproduktionsanläggningen i Lysekil skulle kunna minska koldioxidutsläppen med ytterligare en tredjedel, det vill säga upp till 500 000 ton per år. Det motsvarar utsläpp från cirka 125 000 Thailandsresor varje år.

– Våra produkter ska kunna tillgodose behoven för oss här och nu, men även för kommande generationer. Det ställer förstås krav på att vi säkerställer en hållbar utveckling och tillväxt av förnybara drivmedel, samtidigt som vi har egna krav på lönsamhet, miljöanpassning och en marknadseffektivitet i toppklass, säger Petter och tillägger:

December 2018 - avtal med norska Biozin– Vi måste fortsätta att investera och genom att vara nyskapande fortsätta att utveckla vår affär. Och vi har ett dubbelt ansvar eftersom samtidigt som samhället behöver våra produkter så måste vi se till att de produceras och används på ett så hållbart, energi- och miljöanpassat sätt som möjligt.

Stora investeringar på anläggningarna

I juli 2018 stod det även klart att Preem och Vattenfall går vidare med planerna att projektera en vätgasanläggning som ska producera vätgas till biodrivmedelframställning. Vätgas tillverkas idag till största del från fossil naturgas, vilket ger upphov till utsläpp av koldioxid. Genom att istället tillverka vätgas från fossilfri el med elektrolys så kan dessa utsläpp undvikas.

December 2018 - ny anläggning i GöteborgI december 2018 påbörjades även ansökan om ett nytt miljötillstånd för raffinaderiet i Göteborg och en ny anläggning – Green Feed Unit. Målet är att den nya anläggningen ska möjliggöra 1 miljon kubikmeter förnybar produktion, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av Sveriges uppskattade behov av förnybara biodrivmedel 2030.

– Det här är alla viktiga steg i vår omställning att producera minst tre miljoner kubikmeter biodrivmedel senast år 2030 och ligger helt i linje med vår vision att vara ledande i omställningen mot ett mer hållbart samhälle, avslutar Petter.