Korttidsarbete på Preem

Preem har ansökt om korttidsarbete för ungefär 30 procent av bolagets anställda (ca 400 personer). Den dominerande andelen är stödfunktioner och roller inom mer framåtinriktat utvecklingsarbete så som investeringar och projekt.

Operativa funktioner berörs i mindre grad. Bakgrunden till att Preem ansökt om korttidsarbete är volatila råvarupriser och betydligt lägre efterfrågan på våra produkter som en följd av den pågående corona-pandemin.

Preems prioritet är att upprätthålla en säker, lönsam och effektiv drift. Vilka som omfattas eller inte handlar enbart om hur bemanningsbehovet ser ut de kommande sex månaderna. Tillämpningen av korttidsarbete ger oss en möjlighet att sänka våra kostnader, men samtidigt kunna behålla den unika kompetensen som finns inom företaget för att snabbt kunna växla upp när läget vänder igen.

- För att förbereda oss för en Corona-recession måste vi agera resolut och snabbt reducera både kostnader och investeringar.  Samtidigt har vi ett samhällsansvar som en del av den svenska krisberedskapen och vi måste därför ha en lägsta bemanningsnivå för att upprätthålla en säker och effektiv drift, säger Petter Holland, Preems vd och koncernchef.

Detta påverkar dock inte Preems långsiktiga strategier och mål. Detta handlar endast om en kortsiktig åtgärd under den mest intensiva turbulensen där vi väljer att fokusera på operativ drift. Efter senast sex månader är tanken att samtliga funktioner återgår till ordinarie arbetstider och villkor. 

 - Vår strategi och våra långsiktiga planer med hänsyn på förnybart och att bli koldioxidneutrala ligger fast. Den turbulens som vi ser just nu på råoljemarknaden understryker ännu tydligare vikten av en snabb omställning, bort från den fossila råoljan och över till det förnybara. Marknaden för det förnybara är betydligt mer stabil och lönsam – något som är positivt för oss som bolag och för samhället i stort, säger Petter Holland vidare.