Frågor & Svar Programmeringsfel gällande utsläpp – 2021-12-20

 1. Vad är det som hänt?
  Preem har vid en internkontroll under hösten upptäckt ett programmeringsfel i en databas som visar att koldioxidutsläppen vid raffinaderiet i Lysekil varit felaktigt angivna de fem senaste rapporteringsåren. Preem beklagar felet och gör nu allt vi kan för att åtgärda bakomliggande orsaker till beräkningsfelet.

 2. Hur upptäcktes detta?
  Preem upptäckte felet själva vid en internkontroll och företaget tog därefter kontakt med ansvarig myndighet, Naturvårdsverket.

 3. Hur kunde det här felet uppstå?
  Det är till att börja med viktigt att förstå att den här typen av uträkningar är oerhört komplexa med ett stort antal variabler inräknade. Med det sagt så är det givetvis olyckligt att detta skett. I just det här fallet är det fråga om en felprogrammering i en databas som används för att ta fram kolhalter i bränsle.

 4. Vems är ansvaret för felet?
  Preem bär ansvaret. Det är vårt ansvar som verksamhetsutövare att rapportera korrekta värden. Men det är också vårt ansvar att göra om och göra rätt när det har blivit fel. Det ansvaret tar vi varför vi kontaktat Naturvårdsverket så snart felet fastställts. Att felet inte heller upptäckts vid extern revision av ackrediterad kontrollör visar på komplexiteten i systemet.

 5. Hur har Preem agerat efter att programmeringsfelet upptäcktes?
  Så fort vi fastställde felet så kontaktade vi Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet för utsläppsstatistik. Parallellt har vi arbetat med att rätta till beräkningsfelet och genomfört en rad åtgärder för att säkerställa att något liknande inte ska hända igen.

 6. Vad gör Preem för att liknande fel inte ska uppstå igen?
  Vid sidan av att rätta till det specifika beräkningsfelet så har en rad åtgärder genomförts för att säkerställa att något liknande inte ska hända igen. Bland annat har vi tittat igenom vår programmering och säkerställt att den framgent är korrekt genom att manuella kontrollberäkningar har gjorts.

 7. Har Preem gjort något ytterligare efter att felet upptäcktes?
  Preem kommer att kompensera för beräkningsfelet genom att överlämna utsläppsrätter i den omfattning som krävs.

 8. För vilken tidsperiod har det blivit fel?
  Preems internkontroll visade att Preem rapporterat en lägre siffra än de faktiska utsläppen för tidsperioden 2016 till 2020.

 9. Hur stort är felet, hur stor blir ökningen av Preems utsläpp av koldioxid?
  Felrapporteringen motsvarar i genomsnitt 135 000 ton per år, vilket motsvarar en cirka 0,3 procent av koldioxidutsläppen längs Preems hela värdekedja.

 10. Finns det en risk att beräkningsfelet förekommer även på raffinaderiet i Göteborg?
  Vi har gjort en ordentlig genomlysning av verksamheten i Göteborg i samband med att detta uppdagades, och har därmed säkerställt att beräkningsfelet inte existerar på andra platser än vid den aktuella mätpunkten i Lysekil.

 11. Har motsvarande fel även upptäckts för andra utsläpp, så som svavel- och kväveoxider?
  Nej, detta innebär inte att vi felrapporterat utsläpp av andra gaser från raffinaderiet.