Biodrivmedelskvotplikt i Sverige

Hur kan en svensk kvotplikt utformas?

Enligt uppsatta mål ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Idag är biodrivmedel skattebefriade, ett undantag från EU:s direktiv som upphör att gälla 2018.    

För att målsättningen för 2030 ska bli verklighet behöver nya politiska styrmedel då redan vara på plats. En kvotplikt ligger inte bara i linje med EU:s energiskattedirektiv och statsstödsregler utan flyttar också kostnaden från skattebetalarna till de som förorenar. Men hur kan vi utforma en kvot- eller reduktionsplikt som säkerställer en hållbar omställning? Och hur kan vi främja den svenska produktionen av biodrivmedel?

I rapporten, som är framtagen på uppdrag av Preem och Sveaskog, presenterar Per Kågeson förslag på hur en svensk kvotplikt kan utformas. Rapporten finns här.