Preem drar tillbaka ansökan om nytt miljötillstånd för Lysekil

Preems styrelse har, mot bakgrund av de ekonomiska framtidsutsikterna, beslutat att miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil kommer att dras tillbaka, och att ROCC-projektet avvecklas. Beslutet innebär att resurser nu frigörs till att accelerera den förnybara produktionen.

ROCC-projektet har varit en betydande del av den ansökan som nu dras tillbaka. Syftet med projektet har främst varit att minska produktionen av svavelrik tjockolja till förmån för produkter med låg svavelhalt, som diesel och bensin. Projektet har varit innovativt, men tekniskt utmanande och resurskrävande. COVID-19-krisen och dess effekter på världsekonomin har bidragit till att projektet inte längre är kommersiellt hållbart. Styrelsens beslut innebär även att den ansökan om nytt miljötillstånd för raffinaderiet, som gjordes 2016, återkallas.

– Att avveckla ROCC-projektet är ett kommersiellt beslut som baseras på en sammanvägning av projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet. Beslutet att avveckla projektet gör även tillståndsansökan från 2016 inaktuell, säger Magnus Heimburg, nytillträdd VD för Preem.

Beslutet innebär att resurser nu kommer att koncentreras till Preems övriga utvecklingsprojekt som på ett tydligare sätt kommer att bidra till ökad förnybar produktion. Dessa projekt säkrar Preems fortsatta konkurrenskraft och bidrar även till att säkra arbetstillfällen och främja den regionala utvecklingen.

Preem är Sveriges största producent av förnybara drivmedel. Preems högsta prioritet är nu att påskynda omställningen genom att påbörja förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil. En ny ansökan kommer därför att lämnas in under hösten för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet.

Preem prioriterar dessutom utökad produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Göteborg. Där planeras idag Sveriges största anläggning för produktion av förnybar diesel och förnybart flygbränsle.

Miljötillståndsprocessen för denna anläggning är sedan tidigare påbörjad och behandlas i mark- och miljödomstolen.

– Beslutet är ett viktigt steg i att accelerera omställningen vid båda raffinaderierna, från fossil produktion till förnybart, och är ett viktigt steg för att nå våra mål, tillägger Magnus Heimburg.

Den ekonomiska nedgången och den minskande efterfrågan på drivmedel har pressat den globala raffinaderiindustrin, inklusive Preem. Samtidigt har regeringen beslutat om en mer ambitiös reduktionsplikt i Sverige och uttryckt en vilja att stödja inhemsk förnybar drivmedelsproduktion, vilket har förbättrat investeringsklimatet.

– Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. I ett läge där tuffa prioriteringar måste göras är det avgörande för Preems ekonomiska stabilitet och konkurrenskraft att allokera resurser till de projekt som tydligast går i linje med den övergripande strategin och jag ser fram emot att leda denna storskaliga och viktiga omställning, avslutar Magnus Heimburg.

För mer information, vänligen kontakta Preems pressjour 070-450 10 01 eller mejla press@preem.se.

Frågor och svar om återkallande av miljötillstånd

 1. Varför drar vi tillbaka vår miljöansökan för utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil?

  Den starkt förändrade situationen i omvärlden har förändrat förutsättningarna på ett sätt som inte gick att förutse 2016. Därför har Preem genomfört en total genomlysning av alla våra utvecklingsprojekt, där projekt med låg ekonomisk hållbarhet prioriteras ned.

  Det får till följd att Preems styrelse beslutat att dra tillbaka ansökan från 2016 som bland annat omfattar en utbyggnation för uppgradering av tjockolja vid Preemraff Lysekil, det så kallade ROCC-projektet. Beslutet att avbryta projektet och återkalla ansökan grundas på att de senaste tidens förändringar i omvärlden gör projektet kommersiellt ohållbart.

 2. Varför sker det just nu?
  Vi har rört oss i den här riktningen under en längre tid, men under de senaste månaderna har särskilt två faktorer varit avgörande. Det handlar om att Preem, likt många andra, påverkats av den ekonomiska recessionen vilket ökat behovet att se över verksamhet och projekt. Det handlar även om att nya politiska beslut ökat efterfrågan på förnybara drivmedel, vilket förbättrat investeringsklimatet för den sortens investeringar.

 3. Vad ska vi göra istället?

  De projekt som ökar produktionen av förnybara drivmedel och som har en god lönsamhet prioriteras upp. Preems högsta prioritet är därför att påbörja storskalig produktion av förnybara drivmedel vid Preemraff Lysekil. Genom att satsa på att utveckla raffinaderiet i Lysekil stärks Preems ekonomi och lönsamhet, arbetstillfällen värnas och regional utveckling främjas. En ny miljötillståndsansökan kommer därför att upprättas för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet.

  Preem prioriterar även att utöka produktionen av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Göteborg. Där planeras idag Sveriges största anläggning för produktion av förnybar diesel och förnybart flygbränsle. Miljötillstånds-processen för denna anläggning är sedan tidigare påbörjad och behandlas i mark- och miljödomstolen.

 4. Beslutet kommer väldigt sent i processen. Kunde Preem sett detta tidigare?
  Att genomföra en investering vid raffinaderierna är en lång process med många steg. Ansökan om miljötillstånd är ett av de första stegen i processen, vilket innebär att projektet avslutas i ett relativt tidigt skede. Investeringsbeslutet var schemalagt till senvåren 2021, vilket innebär att beslutet att avsluta projektet faktiskt tas många månader tidigare än planerat.