Preems satsningar för mer förnybara drivmedel

Under 2017 såldes cirka 9 000 000 kubikmeter drivmedel totalt i Sverige, varav drygt 1 900 000 kubikmeter motsvarades av biodrivmedel, enligt branschorganisationen SPBI. Cirka 85 procent av allt biodrivmedel i Sverige importeras. 

Samtliga satsningar nedan ingår i Preems plan för att senast år 2030 tillverka  tre miljoner kubikmeter förnybart drivmedel på raffinaderierna i Lysekil och Göteborg.

 – Preem vill fortsätta omvandlingen mot ett hållbart samhälle och öka produktionen av hållbara förnybara drivmedel i Sverige. Vi har både tekniken och kompetensen att klara omställningen till mer hållbara drivmedel, säger Petter Holland, vd Preem.

Idag tillverkar Preem förnybar diesel (Preem Evolution diesel och Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus på raffinaderiet i Göteborg). Preems raffinaderier har vidareutvecklats i flera omgångar och kommer att anpassas ytterligare för att successivt öka kapaciteten än mer. För att nå målet om tre miljoner kubikmeter förnybart år 2030 gör företaget flera investeringar och satsningar i en rad olika anläggningar och projekt.

Råvara: Tallolja
SunPine, som delägs av Preem, projekterar en andra produktionslinje för ökad produktion av råtalldiesel. Den nya produktionslinjen beräknas vara färdigställd våren 2020 och innebär en ökad produktion om 50 procent till 150 000 kbm råtalldiesel per år. Råtalldieseln raffineras sedan till biodrivmedel på Preems raffinaderi i Göteborg. Läs mer

Råvara: Lignin
Preem och RenFuel projekterar att uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Anläggningen producerar en årlig volym om 25-30 000 ton ligninolja per år och beräknas vara färdigställd till 2021. Anläggningen är den första i en tänkt serie om flera anläggningar med ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300-500 000 ton lignin.

Provleveranser från massabruket till RenFuels testanläggning för framställning av ligninolja har genomförs. Ligninoljan ska därefter tas in i Preems raffinaderi i Göteborg där råvaran processas till biodrivmedel. Läs mer

Råvara: Sågspån
Preem och träindustriföretaget Setra planerar att uppföra en produktionsanläggning för pyrolysolja (sågspån) vid sågverket Kastet i Gävle hamn. Anläggningen beräknas producera 25 000 ton pyrolysolja per år och vara färdigställd 2021. Anläggningen är den första i en tänkt serie om flera anläggningar med ambitionen att nå en total årlig produktionskapacitet om 300-500 000 ton pyrolysolja. Pyrolysoljan raffineras till biodrivmedel på Preems raffinaderi i Göteborg. Preem har även ett samarbete med finska Fortum och Valmet gällande pyrolysolja. Läs mer

Råvara: Biozin
Preem och norska företaget Biozin AS planerar att uppföra en produktionsanläggning i Jordøya i Åmli kommun, Norge, för produktion av cirka 120 000 kubikmeter biozin® per år. Biozin® är en bioråolja som kan raffineras till biodrivmedel på Preems raffinaderier i Lysekil och Göteborg. Den planerade produktionsanläggningen i Jordøya beräknas vara färdigställd under 2022. Läs mer

Ny anläggning ger en miljon kubikmeter biodrivmedel
Preem planerar för en ny anläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Den nya anläggningen, en så kallad Green Feed Unit (GFU), beräknas producera cirka en miljon kubikmeter förnybar diesel och förnybart flygbränsle per år. Det motsvarar cirka 25 procent av Sveriges uppskattade behov av förnybara drivmedel 2030. Den nya anläggningen beräknas vara färdigställd tidigast i slutet av 2023. Preems ambition är att uppföra ytterligare två GFU-anläggningar fram till år 2030. Läs mer

Samarbete för förnybart flygbränsle (biojet)
Preem och SAS samarbetar för mer förnybart flygbränsle, så kallat biojet. SAS har som ambition att ersätta dagens bränslevolym för inrikesflyget med biojet till år 2030. Läs mer