Med anledning av krigsutbrottet i Ukraina

Med anledning av krigsutbrottet i Ukraina kan importen av råolja från Ryssland komma att påverkas.

Preem fördömer kriget i Ukraina. Vi ser ett starkt stöd och engagemang bland våra medarbetare, och allas våra tankar går till den hårt drabbade civilbefolkningen.

Preem följer händelseutvecklingen noga, och har sedan tiden för krigsutbrottet beslutat att pausa all ny handel med leverantörer och råvaror från Ryssland. Sedan beslutet togs har inga nya avtal tecknats.

Preem har inga avtal med ryska råolje- eller gasleverantörer. Vi har sedan tidigare avtal med leverantörer som delvis använder sig av ryska råvaror i sina leveranser. Preem arbetar hårt för att undvika leveranser av ryska råvaror, och har en intensifierad dialog med berörda leverantörer för att undvika ryska råvaror, vilket vi vid flertalet tillfällen lyckats med. De aktuella leverantörerna har avtal med tredje part som försvårar möjligheterna att på kort varsel frånträda ingångna kontrakt.

Med 80 procent av den inhemska produktionskapaciteten, har vi ett samhällsansvar att säkerställa den nationella drivmedelsförsörjningen. Vi följer noga diskussionerna kring eventuella sanktioner, och kan av produktionstekniska eller beredskapsskäl under tiden tvingas omvärdera enskilda beslut kring leverantörer och råvaror.

De senaste åren har Preem minskat inköpen av råolja från Ryssland med omkring tre fjärdedelar, från 41 procent (2019) till 11 procent (2021). Vi har bestämt oss för att Preem ska bli ett klimatneutralt företag, med nettonollutsläpp längs hela värdekedjan senast 2035. För att nå målet i tid ska vi öka produktionen av biodrivmedel, och fasa ut fossil råolja till förmån för förnybara alternativ.

(Texten ovan uppdaterades 5 april 2022)

...........................................................................

Preem har i dagsläget låg exponering mot Ryssland. Import av rysk råolja utgör i dagsläget endast cirka 7 procent av företagets totala råoljeinköp, och i nuläget ser vi inte att den rådande situationen påverkar den svenska drivmedelsförsörjningen. Majoriteten av inköpt råolja till Sverige kommer från andra regioner, så som Norge/Nordsjön, som står för cirka 70 procent av importvolymerna.

Osäkerheten på marknaden är för tillfället mycket stor. Preem följer utvecklingen noga och har i avvaktan på beslut om sanktioner pausat alla nya ordrar av rysk råolja.

Preem har sedan tidigare ett antal inplanerade råvaruleveranser från Ryssland till raffinaderiet i Lysekil. I närtid gäller det en leverans av råolja som för närvarande ligger i hamn vid raffinaderiet (25/02/2022). Därutöver förväntas en last med vakuumgasolja anlända under lördagen (26/02/2022). Samtliga avtal gällande leveranser från Ryssland ingicks innan invasionen (24/2/2022).

(Texten ovan uppdaterades 25 februari 2022)

 

Frågor och svar:
Med anledning av situationen i Ukraina (220303)

Har kriget i Ukraina, och sanktionerna mot Ryssland, någon direkt negativ effekt på Preems leveranskedja- och kapacitet?

Vi har i dagsläget inga rapporter om problem i leveranskedjan eller vår kapacitet att leverera ut produkter till kunder och konsumenter. Sanktionerna mot Ryssland omfattar inte energimarknaden och därmed inte handel med råolja och drivmedel. Rysslands invasion av Ukraina har dock bidragit till en stor osäkerhet på marknaden som idag gör framtiden svår att förutspå. Vi kan idag inte säga hur situationen kommer att utvecklas och marknaden kommer att påverkas framöver.

Hur kommer efterfrågan på drivmedel att påverkas av situationen? Finns det risk att efterfrågan ökar och att det uppstår produktbrist och förseningar?

Osäkerheten på marknaden är för tillfället mycket stor, och Preem följer utvecklingen noga. För närvarande ser vi en stabil efterfrågan och en växande orderingång, men vi ser i dagsläget inga indikationer på en generell och långtgående produktbrist eller större förseningar i våra leveranser.

Kan Preem hamna i en situation där samhällsviktiga funktioner (exempelvis försvarsmakt och blåljustransporter) behöver prioriteras över kunder och konsumenter?

Preem har ett samhällsansvar att bidra till svensk beredskap och totalförsvar i händelse av kris eller krig. Preem följer noga myndigheternas råd, rekommendationer och bedömningar, och vi har idag inte fått några indikationer på att vi står inför en kris som skulle påverka våra möjligheter att leverera produkt till kunder och konsumenter.

Hur bidrar Preem till hjälpinsatser att förbättra situationen för boende i Ukraina?

Preem har beslutat att rikta våra hjälpinsatser och vårt ekonomiska bistånd till SOS Barnbyar i Ukraina, där Preem tidigare varit med och delfinansierat ett barnhem i Brovary utanför Kiev. Utöver direkt ekonomiskt bistånd har vi även initierat en aktivitet på våra stationer där 5 kronor per såld kaffe oavkortat går till SOS Barnbyar och organisationens arbete i Ukraina. Det görs även möjligt att avrunda köp, där mellanskillnaden går till samma ändamål.

Hur mycket olja importerar Preem från Ryssland?

För närvarande har vi beslutat att avvakta all import av råolja från Ryssland. Preem har de senaste åren minskat exponeringen mot Ryssland som i dagsläget är låg. Import av rysk råolja utgör endast cirka 7 procent (2020) av Preems totala råoljeinköp. Detta kan jämföras med olja från Norge/Nordsjön som står för hela 76 procent (2020) av Preems totala råoljeinköp.

Hur mycket olja importerar Sverige från Ryssland - är vi beroende?

Sverige har de senaste åren minskat sin exponering mot Ryssland som i dagsläget är låg. Import av rysk råolja utgör endast cirka 5 procent (2020) av landets totala råoljeinköp. Detta kan jämföras med olja från Norge/Nordsjön som står för hela 70 procent (2020) av landets Sveriges råoljeinköp.

Hur agerar Preem för närvarande - har ni slutat importera råolja från Ryssland på obestämd tid?

Handel med råolja från Ryssland är idag förknippat med stora osäkerheter. Preem följer utvecklingen på råoljemarknaden mycket noga, och har i dagsläget beslutat att avvakta all ny handel med ryska leverantörer eller råolja från Ryssland.

Hur bedömer Preem att kriget kommer att påverka den globala och regionala drivmedelsmarknaden?

Rysslands invasion av Ukraina har bidragit till en stor osäkerhet på marknaden som idag gör framtiden svår att förutspå. Vi kan idag inte säga hur situationen kommer att utvecklas och marknaden kommer att påverkas framöver. För egen del har både Preem och Sverige låg exponering mot Ryssland vilket ger oss en stabil grund att stå på.

Hur bedömer Preem att priset på drivmedel kommer att påverkas av den rådande situationen?

Osäkerheten på marknaden är för tillfället mycket stor, och Preem följer utvecklingen noga. Osäkerheten har hittills drivit upp världsmarknadspriserna som i sin tur påverkat konsumentpriserna. Hur priset kommer att utvecklas framåt är svårt att säga, och beror till stor del på hur konflikten fortskrider.

Har Preem säkra konton att betala till från utlandet?

Med nuvarande sanktioner ser vi ingen påverkan på betalningar till eller från kunder och leverantörer.

Vad har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för rekommendation gällande lager av bränsle?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har för närvarande (09/03/2022) inga rekommendationer kopplat till lagring av bränsle. För ytterligare information hänvisar vi till myndighetens hemsida.

Vad har Energimyndigheten för rekommendation gällande lager av bränsle?

Energimyndigheten har för närvarande (09/03/2022) inga rekommendationer kopplat till lagring av bränsle. Istället manar myndigheten till lugn för att undvika störningar i produkttillgång och i logistikkedjan. För ytterligare information hänvisar vi till myndighetens hemsida.