Kommentar till utbyggnad i LysekilMånga är intresserade och nyfikna på Preems eventuella utbyggnad i Lysekil, om våra utsläpp samt hur vi ser på omställningen till mer förnybara drivmedel inom transportsektorn.

Preem söker tillstånd för att bygga ut raffinaderiet i Lysekil med en anläggning som syftar tillatt uppgradera tjockolja (som redan finns vid raffinaderiet), till svavelfri bensin och diesel medmindre miljöpåverkan. Anläggningen kallas ROCC (Residue Oil Conversion Complex). Bakgrunden till utbyggnaden är nya miljökrav på fartygsbränsle. Anläggningen är även viktigför att skala upp framställningen av förnybara drivmedel vid raffinaderiet. För det krävs ett nytt miljötillstånd eftersom dagens tillstånd inte tillåter förnybar produktion.

Den 30 oktober 2019 kompletterade Preem sin tillståndsansökan till Mark- och miljööverdomstolen. Där utvecklas utformningen av den föreslagna anläggningen och investeringens betydelse för att möjliggöra Preems utveckling mot att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag med nettonollutsläpp sett till hela värdekedjan senast 2045.

  • Anläggningen minskas med 20 procent samtidigt som den blir mer effektiv, vilket minskar utsläppen med 700 000 ton CO2
  • Anläggningen har kapacitet att processa förnybara råvaror från första dagen i drift, och förväntas bidra till att minska utsläppen med 1 250 000 ton CO2 omkring år 2027
  • Ett nytt tillstånd är avgörande för genomförandet av omställningen från fossilt till förnybart på hela raffinaderiet i Lysekil (inkl. ROCC), i syfte att bidra till målet om utsläppsreduktion i användarledet med 12 500 000 ton CO2.
  • Utbyggnaden innebär inte en ökad genomströmning av råolja i raffinaderiet, och inte en ökad produktion av produkter från råolja. Ökning gäller endast förnybar produktion.
  • Utsläppen längs hela värdekedjan kommer inte att öka efter 2020, utan minska successivt för att möta Sveriges och Preems klimatmål – nettonollutsläpp 2045.

Den 15 juni 2020 meddelande Mark- och miljööverdomstolen i ett yttrande att Preems ansökta verksamhet är tillåtlig, enligt de gällande lagar och regler som finns i Sverige. Läs Mark och miljööverdomstolens pressmeddelande här

Löfte att bli klimatneutrala 2045

Vårt löfte att bli klimatneutrala till 2045 kräver stora omställningar som innebär omfattande om-och tillbyggnationer vid båda raffinaderier. Flera av dessa kommer till att börja med innebära något ökade växthusgasutsläpp, men kommer samtidigt drastiskt sänka utsläppen i användarledet. ROCC är en av dem.

Den viktigaste åtgärden för att sänka utsläppen är att minska dem i användarledet. Här har Preem en viktig roll för att bidra till Sveriges klimatmål. Med den planerade produktionen av 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel 2030 kommer transportutsläppen att minskas med 12,5 miljoner ton per år, motsvarande cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp.

Preem är övertygade om att målet om ett klimatneutralt Preem 2045 kan uppnås genom bland annat åtgärder inom de tre huvudspåren:

  • Ökad produktion av flytande förnybara drivmedel (5 miljoner kubikmeter förnybara bränslen 2030)
  • Utveckling av produktionen till att innefatta fler miljö- och klimatanpassade produkter
  • Lösningar för minskade utsläpp från raffinaderierna, t.ex. CCS (koldioxidinfångning och förvaring)

- När vi sätter ambitiösa klimatmål visar vi omvärlden att vi menar allvar med vår del i omställningen. Kombinationen av en snabb utbyggnad av produktionskapaciteten för gröna flytande drivmedel, och ökad infångning av båda förnybara och fossila koldioxidmolekyler i produktionen gör att vi kan få till betydande koldioxidminskningar redan under nästkommande tioårsperiod, säger Preems vd Petter Holland.

Läs mer här: Preems bemötande - bilaga A som PDF

Se hela Presskonferensen från den 30 oktober via filmen som ligger överst i artikeln på denna sida.

Läs mer: Frågor och svar om Preems utbyggnad i Lysekil