Kommentar till utbyggnad i Lysekil

Många är intresserade och nyfikna på Preems eventuella utbyggnad i Lysekil, om våra utsläpp samt hur vi ser på omställningen till mer förnybara drivmedel inom transportsektorn. I denna kommentar har vi samlat våra svar samt ytterligare information om dessa frågor.

Mark- och miljödomstolen har beviljat Preem ett miljötillstånd för eventuell utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Tillståndet omfattar förutom utbyggnaden även att raffinaderiet i Lysekil kan ta in förnybara råvaror framöver, vilket inte varit tillåtet tidigare. Utbyggnaden är preliminär och slutgiltigt investeringsbeslut väntas av Preems styrelse i slutet av 2019/början av 2020.

Med hjälp av den nya anläggningen ges vi möjligheten att årligen omvandla upp till 90 procent av den tjockolja som i dag produceras på raffinaderiet till svavelfri bensin och diesel. Satsningen ligger i linje med Preems ambition att utnyttja alla råvaror optimalt. Investeringen möter också nya lagar kring minskad svavelhalt i fartygsbränsle vilket betyder att tjockolja inte kommer att ha samma användningsområde som tidigare; något som för Preem betyder en reducerad marknad för tjockolja. En utbyggnad skulle därför ge oss förutsättningar att säkerställa vår framtida konkurrenskraft. 

Miljötillståndet  innebär även möjlighet för förnybar produktion i Lysekil. Detta då miljöansökan omfattar både en utbyggnad för att förvandla tjockolja till svavelfria bränslen som bensin och diesel, och en möjlighet att kunna ta in förnybara råvaror.

En utbyggnad – i sig själv, och utan några åtgärder för minskade utsläpp – kommer att öka anläggningens utsläpp. Enligt beräkningar skulle en utbyggnad, utan några åtgärder, innebära en utsläppsökning med 1 700 000 ton koldioxid per år.

Minskade utsläpp en viktig fråga

För oss är dock minskade koldioxidutsläpp en viktig och prioriterad fråga eftersom vi är en stor industri med just utsläpp. Vi investerar cirka 1 miljard per år i olika miljöeffektiviseringar.

Redan i dag är våra raffinaderier 17 procent mer miljöeffektiva än genomsnittet i Europa gällande koldioxidutsläpp. Men vi är så klart inte nöjda. Vår ambition är att ta steg för att bli ledande på utvecklingen av bland annat CCS-teknik, det vill säga att fånga in och lagra koldioxid. Därför planerar vi att uppföra en fullskalig CCS-anläggning, först i Lysekil och på sikt även i Göteborg, som skulle kunna minska utsläppen med cirka 30-40 procent enligt gjorda studier. Idag släpper våra anläggningar ut totalt 2,1 miljoner ton koldioxid per år. En fullskalig CCS-anläggning skulle innebära en total utsläppsminskning om, minst 600 000-700 000 ton koldioxid per år. Vår inställning är så klart att minska utsläppen ännu mer genom andra investeringar och satsningar inom bland annat grön vätgas och fortsatta energieffektiviseringar.  

Överklagande gällande Preems miljötillstånd i Lysekil

Det har varit ett stort intresse kring Preems nya miljötillstånd i Lysekil, och ett trettiotal överklaganden har skickats till Mark- och miljödomstolen. 

​Många har angivit klimataspekter som orsak till överklagan. Det är emellertid inte en fråga som regleras av domstolen, utan hanteras av EU:s system för handel med utsläppsrätter som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från alla EU:s medlemsländer.

Ett annat motiv till överklagan, som även uppmärksammats i media de senaste dagarna, berör en studie av leukemi bland personer som bor i raffinaderiets närhet. Studien gjordes 2006 av Miljömedicinskt centrum i Göteborg inför en tidigare utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, för att kartlägga cancersjuklighet i närområdet som en del av miljöansökan. Undersökningen visade på ett normalt antal cancerfall mellan 1975-2004. Däremot återfanns under den specifika perioden 1995-2004 ett förhöjt antal fall av leukemi i Brastad och Lyse församlingar jämfört med förväntat. Det resultatet ledde till ytterligare utredningar. Ett antal aspekter studerades för att försöka hitta en möjlig orsak till cancerfallen, till exempel via långtidsmätning av bensen i luft, men haltdata visade sig vara klart lägre än haltnivåerna i de större städerna.

En uppföljande studie gjordes 2005-2014 där skillnaden mot förväntat antal leukemifall var så liten att den inte var statistiskt säkerställd.

Mätare på medarbetarna kartlägger exponering

Resultatet från 2009 som gjordes under normal drift visade att av flera hundra mätningar (349 st) var det endast ett värde över det hygieniska gränsvärdet, och ytterligare endast två som kunde uppmätas i halter som överskred ett ännu lägre satt riktvärde. Dessa mätningar kunde kopplas till ett specifikt arbetssätt som vi redan identifierat som risk och som har krav på skyddsutrustning. Dessa fåtal uppmätta halter gällde ämnet bensen. För det andra ämnet (1-3-butadien) kunde inga halter över några gränser uppmätas.

Ytterligare undersökningar genomfördes 2013 (58 st) och då valde vi ut identifierade arbetsuppgifter med risk för höga halter, dvs av det slag som vid den tidigare mätningen givit utslag. Även denna gång gav endast en mätning utslag över det hygieniska gränsvärdet. Vi mätte denna gång fler halter över riktvärdet, troligtvis beroende på att vi valt att mäta vid dessa arbetsuppgifter, där risk för förhöjda halter finns, och där skyddsutrustning därför används för att hindra exponering.

Gröna satsningar

Vår vision är att vara ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle och vi arbetar därför aktivt för att utveckla vår produktion av förnybara drivmedel. Vi har en produktstrategi om att utveckla biodrivmedel utifrån mestadels restprodukter från skog och jordbruk, men även utifrån restprodukter från samhället i stort. Preems mål är att senast 2030 årligen tillverka minst tre miljoner kubikmeter biodrivmedel.