Frågor och svar från Preemdagen

Nedan är en sammanställning av de frågor som inkom på Preemdagen den 4 februari samt svar på dessa.

Pappersbranschen och framförallt tidningspapper har det tufft. Finns det planer på att använda massaved rakt av som råvara istället för som idag använda biprodukten spån?

Nej, det finns inga långgående planer för detta. För närvarande är regelverken utvecklade för att främja rest- och avfallsprodukter med bättre klimatnytta, och det tycker vi är bra.

Kommer Preem klara reduktionsplikten med egen produktion av biodrivmedel?

För närvarande behöver Preem, i likhet med övriga leverantörer på marknaden, köpa in biodrivmedel för att klara reduktionsplikten. Allt eftersom Preem ökar produktionskapaciteten av förnybart så kommer vi att minska vårt inköpsbehov, och planen är att inom några år både mätta vårt eget behov och erbjuda högklassiga förnybara produkter till andra reduktionspliktiga företag.

Mycket intressant om de nya ambitionsnivåerna i Reduktionsplikten, vilken är er bedömning om vad detta kommer att innebära för bränslekunderna?

På den positiva sidan så kommer reduktionsplikten innebära att våra kunder automatiskt övergår från fossila till förnybara drivmedel, utan att behöva göra aktiva val. Det är väldigt bra. Å andra sidan så är det idag betydligt dyrare att producera förnybart jämfört med fossilt, vilket också återspeglas på priset. Här ska man ha med sig att 60 procent av drivmedelspriset faktiskt består av skatter, så det finns stora möjligheter för politiken att minska trycket på slutkunden.

Intressant information gällande raffinaderierna och produktionen. Hur ser ni på framtiden gällande depåer och stationer?

Preem tror att vi kommer röra oss på vägarna mycket framåt. Även långt fram i tiden kommer vi ha rörelse på vägarna, bortanför förbränningsmotorn era. Således tror vi att det kommer att finnas ett behov av att pausa, ladda (eller byta batteri), tvätta bilen, besöka en toalett m.m. framåt och stationsnätet kommer ha en viktig plats i infrastrukturen. Vad gäller depåer så är det två trender som går emot varandra. Minskad volym av flytande drivmedel driver en trend åt effektivisering och nedstängning. Ökade krav från beslutsfattare och kunder på förnybart kräver mer komplicerade produkter och fler produktkomponenter som gör att fler antal cisterner behövs. Cisterner behövs också för nya typer av råvaror till produktion.

Det höjs just nu röster i Sverige som vill se mindre användning av restprodukter från skogen till biodrivmedel. Hur ser Preem på det och på vilket sätt bidrar Preem i debatten kring den frågan?

Restprodukter från den svenska skogen kan ge bland de mest hållbara och klimatanpassade drivmedlen i världen, och är något som vi behöver satsa mer på. Det ger positiva effekter för både miljö, klimat och svensk grön industriomställning. Det ger oss även större möjligheter till självförsörjning av biodrivmedel baserat på svenska råvaror, vilket för med sig säkerhetspolitiska fördelar. Ökad användning av restprodukter från skogen kommer i sig inte påverkan nyttjandet av skogen, vilket i huvudsak drivs av andra krafter – så som ökad efterfrågan på trä- och massaprodukter. Dessutom finns det stora mängder restprodukter som idag ligger orörda i skogen, såsom grenar och toppar. På ganska kort tid förmultnar dessa i skogen och frigör koldioxid. Genom att ta tillvara på dessa restprodukter kan vi både minska beroende av fossila drivmedel i transportsektorn, samtidigt som vi nyttja energi som annars hade gått förlorad. När det gäller själva debatten så är Preems främsta uppgift att visa på fakta och goda exempel som visar på fördelarna med att ställa om från fossilt till förnybart från den svenska hållbara skogen.

Ert Carbon Capture Storage (CCS) program är verkligen spännande och med en framtida grön co2 har ni också samlat en intressant råvara för både produktion av mer bränsle och en råvara för vidareförädling i kemiindustrin. Tittar ni också på dessa möjligheter?

Vi följer såklart utvecklingen kring så kallade e-fuels, det är intressant. Vi har idag inget konkret projekt som vi arbetar med.

Jag vet att ni har ett samarbete med Vattenfall för att på sikt kunna producera fossilfri vätgas, det skulle vara roligt att höra om det och vad ni tror om vätgas, är det framtidens bränsle för den tunga trafiken?

Vätgas har seglat upp som de mest intressanta spåren hur vi ska kunna lösa beroendet av fossil energi. För Preems del så kommer vi i huvudsak fokusera på att fasa ut naturgas till förmån för elektrolytisk vätgas i syfte att minska utsläppen vid raffinaderierna och således också över våra produkters livscykel. När det gäller frågan om vätgas till tung trafik så är det absolut en möjlighet på sikt, men i dagsläget tror vi främst att vätgas kan bidra positivt i energi- och industriomställningen.

2 500 000 m3 förnybart år 2025 och 5 000 000 m3 år 2030 låter fantastiskt. Kan ni ge en ungefärlig fördelning mellan olika typer av råvara? (raps, avfallsoljor, tallolja, skogsavfall...)

För närvarande tittar vi på en rad olika råvaror, bland annat det som nämns i frågan. Det är i dagsläget för tidigt att säga hur fördelningen mellan dessa kommer att vara eftersom vi fortfarande ser pågående teknikutveckling samt stora svängningar på den internationella råvarumarknaden. Med det sagt så tror vi på att vi kommer ha betydande delar av både restprodukter från livsmedelsindustrin och från skogsbruket samt både odlat och restråvaror från jordbruket.

Ert aktiva omställningsarbete kräver snabba beslut från statens sida, både vad avser stöd för piloter m.m., miljötillstånd och annat. Upplever ni att staten hänger med i den snabba utvecklingen som nu sker?

Svaret på den frågan är nja. Att politiken har levererat reduktionsplikten är ett enormt viktigt steg för oss för att kunna förutse takten i omställningen. Det ger oss goda underlag att prognosticera efterfrågan och ställa om vår produktion. Men vi dras fortfarande med långa och oförutsägbara tillståndsprocesser för om- och nybyggnationer, och har samtidigt svårt att ta del av statliga stöd med hänvisning till europeiska regelverk. Vi ser hur våra internationella konkurrenter, ofta med statligt ägande, får ekonomiskt stöd av olika slag, vilket ger dem konkurrensmässiga fördelar. Här måste staten ta ett betydligt större ansvar för bevarandet av den svenska raffinaderiindustrin.

Hur ser Preem på frågan om brist på mat fram mot år 2050. UN har beräknat att matproduktionen behöver öka med 50 % från idag fram till 2050 för att möta det globala behovet. Hur kan detta påverka råvaruvalen för förnyelsebara bränslen?

Vi ser inte att matproduktion konkurrerar med ökad användning av biodrivmedel. För ett vidare resonemang kring relationen mellan bioenergi och andra intressen så rekommenderar vi Svebios färdplan från 2020.

Hur ser Preem på andra drivmedel som gas och el? Finns planer på investeringar eller samarbeten? Preem som one-stop-shop?

För närvarande satsar Preem på att ställa om våra raffinaderier från fossil produktion till förnybar. Genom dessa satsningar gör vi mest klimatnytta på ett kostnadseffektivt sätt. Tittar vi mot vårt stationsnät så har vi påbörjat utrullningen av andra drivmedel, så som laddstolpar, som kommer att växa framåt.

Vilka råvaror använder ni idag och i framtiden?

För vidare läsning kring de råvaror vi använder idag rekommenderar vi läsning på Hållbara råvaror på vår hemsida. När det gäller framtiden tittar vi för närvarande på en rad olika råvaror, varav många vi redan använder idag. Det är i dagsläget för tidigt att säga hur fördelningen mellan dessa kommer att vara eftersom vi fortfarande ser pågående teknikutveckling samt stora svängningar på den internationella råvarumarknaden. Med det sagt så tror vi på att vi kommer ha betydande delar av både restprodukter från livsmedelsindustrin och från skogsbruket samt både odlat och restråvaror från jordbruket.

Hur ser satsningen på lignin som råvara till förnyelsebara drivmedel ut, har Preem några planer?

Vi har just nu två pågående projekt kring lignin. Du kan läsa om dessa på undersidan Svenska råvaror: lignin på vår hemsida.

Våra kunder (2400 st skogsentreprenörer) kan efterfråga 95-99 %-ig förnyelsebar inblandning i diesel för att i praktiken ta del av den skattereduktionen som skogs-/jordbruksnäringen kan göra med fossil diesel, men inte med HVO100. Är det en produkt som Preem kommer att ta fram?

Preem har redan idag en produkt med 95-97 % förnybar HVO. Produkten kan köpas på bulk på flera av våra depåer. Preem har också en HVO100 (skattefri produkt) som finns tillgänglig på några av våra stationer. Vi kommer under våren öka antalet stationer med HVO100.

Vilken bioråvara kommer vara basen i ert förnybara transportbränsle? Tänker på att det krävs en stor råvarubas för att öka kapaciteten till 900 000 m3.

För närvarande tittar vi på en rad olika råvaror. Det är i dagsläget för tidigt att säga hur fördelningen mellan dessa kommer att vara eftersom vi fortfarande ser pågående teknikutveckling samt stora svängningar på den internationella råvarumarknaden. Med det sagt så tror vi på att vi kommer ha betydande delar av både restprodukter från livsmedelsindustrin och från skogsbruket samt både odlat och restråvaror från jordbruket.

Var kan jag som privatperson och/eller företag tanka er HVO 100 i personbil?

I dagsläget kan du tanka på våra stationer - Stockholm (Norrmälarstrand), Göteborg (Ullevi) och Malmö (Hanögatan). Vi planerar att kunna erbjuda detta på fler stationer i framtiden.

Tillbaka till Preemdagen