Preem Evolution Diesel Plus

Världens enda miljömärkta diesel, med minst 50 procent förnybart innehåll. 

Preem Evolution Diesel Plus är fortfarande världens enda Svanenmärkta diesel. Preem Evolution Diesel Plus, med minst 50 procent förnybart innehåll kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel.  Läs mer om Svanen och produkten under FAQ.

Köp

Tanka

Från tall till tank

Produktionen av förnybar diesel - steg för steg Produktionen av förnybar diesel - steg för steg

Preem Evolution Diesel Plus är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel Plus och den kan blandas med andra produktkvaliteter på samma sätt som helt fossil miljöklass 1-diesel.

Preem Evolution Diesel Plus är en svensk MK1 diesel (SS 155435) vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel Plus är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftig reduktion av fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybart innehåll uppfyller svensk och europeisk standard vilket innebär att den kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den reducerar koldioxidutsläppen med upp till 44 procent jämfört med en fossil diesel. 

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Preem Evolution Diesel+ innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Preem Evolution Diesel har varit i kommersiell drift sedan sommaren 2010. Innan produkten lanserades genomförde vi omfattande tester med utvalda kunder inom transportsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. Vi följde upp bränsleförbrukning, analyserade motorolja och bränslefilter, samt loggade iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil MK1 diesel kunde noteras.

När Preem Evolution Diesel lanserades innehöll den 20 procent förnybar råvara. 2012 ökade vi andelen förnybar råvara till 30 procent och nu består den av 50 procent förnybar råvara. Preem Evolution Diesel Plus med minst 50% förnybar råvara Svanenmärktes även år 2016. Det är på grund av den ständiga positiva utvecklingen som vi har döpt den till Preem Evolution. 

Koldioxidreduktion (Upp till)

*jmf mot standarddiesel
44 %

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybar råvara som består av 7 procent RME och resterande andel är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing; 89 procent koldioxidreduktion. 

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Produktinnehåll

Om Svanen

Vad är Svanen?

Miljömärkning AB ansvarar för Svanen och EU Ecolabel. De arbetar på regeringens uppdrag och drivs utan vinstintresse. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de bästa produkterna, ur miljösynpunkt. Genom tydliga miljömärkningar vill de bidra till en hållbar konsumtion. Läs mer på svanen.se

Vad innebär egentligen Svanenmärkningen?

Svanenmärket innebär att en objektiv tredje part har värderat att produkten tillhör de bättre alternativen ur miljösynpunkt inom en given produktkategori. Den noggranna granskningen och utvärderingen innebär även en transparent genomlysning av Preems produkt och hantering. Preems Evolution Diesel+ har licensnummer 3099 0003. Detaljer kring licenser hittar du på Svanens hemsida.

Hur blir ett bränsle Svanenmärkt?

Att Svanenmärka ett drivmedel är en komplex process med ett huvudsyfte att säkerställa att produkten är hållbar. Det grundläggande kravet är att ett Svanenmärkt drivmedel inte ska släppa ut mer än 50 g CO2-ekv/MJ. Svanen ställer även krav på att palmolja och PFAD (biprodukt från palmoljeproduktionen) inte finns i drivmedlet. Produkten och dess ingående komponenter analyseras ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att Preem påvisar att det finns en full kontroll över varuflödet. Ett Svanenmärkt drivmedel ska ha låg påverkan på miljön under hela sin livscykel, dvs alltifrån val av råvaror, produktion och förbränning, Följaktligen ställs även krav på leverantörerna.

Svanens kriterier handlar framför allt om:
• Att minimera utsläppen av växthusgaser.
• Låg energiförbrukning i hela kedjan, från produktion till användning.
• Stor andel förnybart i bränslet.
• Ingen palmolja eller PFAD i produkten
• Att bränslet är framtaget under goda sociala och arbetsmässiga förhållanden.

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel Plus?
Vi på Preem arbetar enligt evolutionsteorin. Därför har vi vidareutvecklat Preem Evolution Diesel så att den nu har 50 procent förnybart innehåll och sänker dina koldioxidutsläpp rejält. Den förnybara andelen består av 7 procent RME och resterande är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja). Produkten heter Preem Evolution Diesel Plus.
Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att öka andelen förnybara råvaror i våra produkter. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel Plus?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel Plus har samma effekt och samma pris som vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar. 

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel Plus? På preem.se/hitta-station och på Preems mobilsite framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel Plus. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Min station har inte produkten, när kommer den dit?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel Plus?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre förnybar andel bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att den förnybara andelen kan öka. Det är därför den heter Preem Evolution Diesel.

Fördjupning om produkten

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Diesel Plus?
Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybar andel minskar det fossila koldioxidutsläppet med upp till 44 procent. Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 procent fossil diesel enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för koldioxidutsläpp.

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror. Läs mer

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Vad är tallolja?
Tallolja är en restprodukt från svensk pappersmassaindustri och en förnybar råvara som vi tillverkar Preem Evolution Diesel Plus av. HVO från tallolja reducerar utsläpp med hela 89 procent och är den råvara som har bäst klimatnytta i all svensk HVO. Källa: Energimyndigheten.  

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel Plus ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel Plus klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel Plus?
Då Preem Evolution Diesel Plus, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME. Därför bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel Plus som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel Plus har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig diesel? Blir det mer beläggningar i bränslespridare och övrigt i motorn på grund av tallolja?
Det finns inga nackdelar. Preem Evolution Diesel Plus har precis samma egenskaper som en vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller minst 50 procent förnybar råvara vilket innebär att utsläppen av fossila växthusgaser minskar.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi nu lanserar Preem Evolution Diesel Plus med Svanenmärkningen och en ytterligare högre andel förnybart har vi tagit ännu ett steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

 

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Preem Evolution Diesel Plus är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel Plus och den kan blandas med andra produktkvaliteter på samma sätt som helt fossil miljöklass 1-diesel.

Preem Evolution Diesel Plus är en svensk MK1 diesel (SS 155435) vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel Plus är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftig reduktion av fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybart innehåll uppfyller svensk och europeisk standard vilket innebär att den kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den reducerar koldioxidutsläppen med upp till 44 procent jämfört med en fossil diesel. 

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Preem Evolution Diesel+ innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Preem Evolution Diesel har varit i kommersiell drift sedan sommaren 2010. Innan produkten lanserades genomförde vi omfattande tester med utvalda kunder inom transportsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. Vi följde upp bränsleförbrukning, analyserade motorolja och bränslefilter, samt loggade iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil MK1 diesel kunde noteras.

När Preem Evolution Diesel lanserades innehöll den 20 procent förnybar råvara. 2012 ökade vi andelen förnybar råvara till 30 procent och nu består den av 50 procent förnybar råvara. Preem Evolution Diesel Plus med minst 50% förnybar råvara Svanenmärktes även år 2016. Det är på grund av den ständiga positiva utvecklingen som vi har döpt den till Preem Evolution. 

Koldioxidreduktion (Upp till)

*jmf mot standarddiesel
44 %

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybar råvara som består av 7 procent RME och resterande andel är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing; 89 procent koldioxidreduktion. 

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Produktinnehåll

Om Svanen

Vad är Svanen?

Miljömärkning AB ansvarar för Svanen och EU Ecolabel. De arbetar på regeringens uppdrag och drivs utan vinstintresse. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter välja de bästa produkterna, ur miljösynpunkt. Genom tydliga miljömärkningar vill de bidra till en hållbar konsumtion. Läs mer på svanen.se

Vad innebär egentligen Svanenmärkningen?

Svanenmärket innebär att en objektiv tredje part har värderat att produkten tillhör de bättre alternativen ur miljösynpunkt inom en given produktkategori. Den noggranna granskningen och utvärderingen innebär även en transparent genomlysning av Preems produkt och hantering. Preems Evolution Diesel+ har licensnummer 3099 0003. Detaljer kring licenser hittar du på Svanens hemsida.

Hur blir ett bränsle Svanenmärkt?

Att Svanenmärka ett drivmedel är en komplex process med ett huvudsyfte att säkerställa att produkten är hållbar. Det grundläggande kravet är att ett Svanenmärkt drivmedel inte ska släppa ut mer än 50 g CO2-ekv/MJ. Svanen ställer även krav på att palmolja och PFAD (biprodukt från palmoljeproduktionen) inte finns i drivmedlet. Produkten och dess ingående komponenter analyseras ur ett livscykelperspektiv. Det innebär att Preem påvisar att det finns en full kontroll över varuflödet. Ett Svanenmärkt drivmedel ska ha låg påverkan på miljön under hela sin livscykel, dvs alltifrån val av råvaror, produktion och förbränning, Följaktligen ställs även krav på leverantörerna.

Svanens kriterier handlar framför allt om:
• Att minimera utsläppen av växthusgaser.
• Låg energiförbrukning i hela kedjan, från produktion till användning.
• Stor andel förnybart i bränslet.
• Ingen palmolja eller PFAD i produkten
• Att bränslet är framtaget under goda sociala och arbetsmässiga förhållanden.

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel Plus?
Vi på Preem arbetar enligt evolutionsteorin. Därför har vi vidareutvecklat Preem Evolution Diesel så att den nu har 50 procent förnybart innehåll och sänker dina koldioxidutsläpp rejält. Den förnybara andelen består av 7 procent RME och resterande är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja). Produkten heter Preem Evolution Diesel Plus.
Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att öka andelen förnybara råvaror i våra produkter. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel Plus?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel Plus har samma effekt och samma pris som vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar. 

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel Plus? På preem.se/hitta-station och på Preems mobilsite framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel Plus. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Min station har inte produkten, när kommer den dit?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel Plus?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre förnybar andel bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att den förnybara andelen kan öka. Det är därför den heter Preem Evolution Diesel.

Fördjupning om produkten

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Diesel Plus?
Preem Evolution Diesel Plus med minst 50 procent förnybar andel minskar det fossila koldioxidutsläppet med upp till 44 procent. Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 procent fossil diesel enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för koldioxidutsläpp.

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror. Läs mer

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Vad är tallolja?
Tallolja är en restprodukt från svensk pappersmassaindustri och en förnybar råvara som vi tillverkar Preem Evolution Diesel Plus av. HVO från tallolja reducerar utsläpp med hela 89 procent och är den råvara som har bäst klimatnytta i all svensk HVO. Källa: Energimyndigheten.  

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel Plus ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel Plus klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel Plus?
Då Preem Evolution Diesel Plus, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME. Därför bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel Plus som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel Plus har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig diesel? Blir det mer beläggningar i bränslespridare och övrigt i motorn på grund av tallolja?
Det finns inga nackdelar. Preem Evolution Diesel Plus har precis samma egenskaper som en vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller minst 50 procent förnybar råvara vilket innebär att utsläppen av fossila växthusgaser minskar.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi nu lanserar Preem Evolution Diesel Plus med Svanenmärkningen och en ytterligare högre andel förnybart har vi tagit ännu ett steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

 

Skatter

Redovisas i SEK/Kubik

Köp

Tanka

Från tall till tank

Produktionen av förnybar diesel - steg för steg Produktionen av förnybar diesel - steg för steg