Hållbara drivmedel fria från PFAD och palmolja

Efterfrågan på förnybara drivmedel är större än någonsin. Och det går att tillverka gröna bränslen av många olika råvaror. Men bara för att de är förnybara betyder det inte alltid att de är hållbara på riktigt.

Sveriges riksdags miljömål - fossilfritt måste vara hållbart

Sveriges övergripande miljömål, det så kallade ”generationsmålet” slår fast att målet för miljöpolitiken är att lämna över ett samhälle med miljöproblemen lösta, utan att orsaka ökade problem utanför Sveriges gränser. För att leva upp till riksdagens mål om en hållbar global utveckling måste vi lyfta blicken när Sverige styr mot en fossilfri fordonsflotta.

När vi väljer förnybara råvaror till drivmedel gäller det att välja rätt och använda sig av råvaror med hög klimatnytta och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar och som inte bidrar till negativa miljöeffekter någon annanstans. Att exempelvis köra elbil kan vara bra, om elen är producerar av solenergi, men inte om den är producerad av brunkol. Det samma gäller förnybara råvaror i alla drivmedel, det är viktigt att råvarorna väljs med stor omsorg så inte nya miljöproblem skapas.

Läs mer om riksdagens generationsmål.

Ett sätt att göra diesel grönare är genom HVO. HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är en förnybar diesel som fungerar i alla dieselmotorer. Den säljs idag via många aktörer och stationer. Som den är, eller blandad i den vanliga dieseln. Men vilken typ av förnybar råvara som används vid tillverkningen spelar stor roll.

Eva Lind Grennfelt
Kemist & Raffinaderiutvecklare

Preem tar avstånd från
råvaror från palmoljeindustrin

Råvaror som kan används i HVO-diesel är palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), en biprodukt från palmolje-produktionen. Tyvärr är framställningen av dessa långt ifrån bra för miljö, djur eller människor. När palmoljeplantager anläggs skövlas enorma arealer av världens mest artrika regnskogar.

Många känner till att palmolja är en ifrågasatt produkt som finns i vissa livsmedel. Och här finns tydliga regler – om en produkt innehåller palmolja ska det synas i varudeklarationen. Det gör att du som konsument aktivt kan ta ställning till om du vill köpa produkter med palmolja i eller inte. Detta gäller dessvärre inte för drivmedel. Det är få som ens vet om att palmoljebaserade produkter kan finnas i drivmedlet de tankar. Det du som konsument kan göra är att fråga om innehållet och ställa krav på palmolje- och PFAD-fritt drivmedel.

Läs mer om utmaningar kring Palmolja och PFAD hos Greenpeace eller Naturskyddsföreningen.

Initiativ för hållbar palmolja finns, men kryphålen i reglementet är många och all ökad efterfrågan leder i slutändan till ökad skövling av regnskogen.

Vi utvecklar och producerar våra egna bränslen här i Sverige. Istället för palmolja använder vi tallolja, en restprodukt från svensk skogsindustri. Samtidigt forskar vi tillsammans med Lantmännen, Sveaskog, Chalmers, Ragnsells och många mer kring nya gröna och hållbara råvaror. Några exempel är lignin, cellulosa och avfall från restaurangkök.

Så här jobbar vi med förnybara råvaror

Sören Eriksson
Kemist & Utvecklingsingenjör

Långsiktiga riktlinjer och tydliga politiska beslut

Som Sveriges största drivmedelsbolag med egna raffinaderier både kan och vill vi ta ansvar för omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vi har både ambitionen och kompetensen. För att ta nästa steg behöver vi tydliga och långsiktiga spelregler som ger oss möjlighet att veta hur vi ska investera och agera.

Reduktionsplikt: Styr mot klimatnytta
Kvoterna bör utformas i termer av utsläppsminskning. Det skapar en sund konkurrens mellan olika biodrivmedel och främjar de mest klimateffektiva och resurssnåla biodrivmedlen. Ett biodrivmedel med bättre växthus- och hållbarhetsprestanda ska premieras gentemot ett biodrivmedel med sämre växthus- och hållbarhetsprestanda. Styrmedel för biodrivmedel ska fokusera på hållbarhet och faktisk klimatprestanda snarare än råvara, produktionsteknik eller s.k. generationstillhörighet. Läs om regeringens förslag till reduktionsplikt

Biprodukt eller restprodukt?
Hur råvaran klassas påverkar krav på spårbarhet och klimatnytta. När en råvara klassas som restprodukt/avfall ställs det inga krav på dess spårbarhet och den tilldelas automatiskt en högre klimatnytta. Det är något som PFAD åtnjuter i Sverige, det är också därför den går att rapporteras in som exempelvis vegetabilisk restprodukt och inte under sitt ”rätta” råvarunamn där kopplingen till palmoljeindustrin blir tydlig. I Storbritannien klassas inte PFAD som restprodukt utan som biprodukt/samprodukt vilket innebär att man måste ha spårbarhet på råvaran och att dess klimatreducerande egenskaper inte automatiskt blir höga. även i Norge tog man detta beslut i april.

Framtiden - vår viktigaste marknad

För att lösa samhällets utmaningar måste vi hjälpas åt. Vi ligger i utvecklingens framkant idag och är redo att fortsätta att leda omvandlingen. Läs mer

Framtidens gröna råvaror

Det finns sätt att producera hållbara drivmedel och göra hållbara vägval. Här är några av våra pågeånde projekt för att skapa framtidens förnybara drivmedel.

Biobensin kan tillverkas av träflis från Sverige

Sekab, Sveaskog och Preem inleder ett samarbete för att ta fram ett högkvalitativt drivmedel helt baserat på skogens resurser. Projektet är en viktig del i att nå regeringens mål om ett fossilfritt Sverige. Läs mer

Ny pilotanläggning för förnybara drivmedel

Nu byggs en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för förnybara drivmedel baserade på skogsråvara i Piteå. Den ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030 och Preem är en av flera finansiärer i projektet. Läs mer

Långsiktigt hållbara lösningar

Inventering - analys - beslut

Preems gröna strategi beskriver vår process för att utvärdera förnybara råvaror genom inventering, analys och beslut. Läs mer om hur vi jobbar för att utveckla framtidens hållbara drivmedel.

Preem och Ragn-Sells i samarbete för grönare diesel

Genom att återanvända fett från fettavskiljare tillsammans med använd matlagningsolja och utnyttja det som råvara vid framställning av diesel skapas ett nytt värdefullt kretslopp som minskar behovet av fossila bränslen. Läs mer

100% palmoljefritt och Svanen-märkt

Svanens logotyp

Preem Evolution Diesel+ är det första flytande drivmedlet någonsin att få bära Svanen-märkningen. Det innebär bland annat att produkten är helt fri från palmolja och PFAD.

Svanen-märkningen av Preem Evolution Diesel+ omfattas av totalt sett hela 22 stycken kriterier, där i bland att produkten ska vara helt fri från palmolja och PFAD.

Läs mer om Preem Evolution Diesel+

Svanens kriterier omfattar bland annat:

 • Låg energiförbrukning i hela kedjan, från produktion till användning.
 • Att minimera utsläppen av växthusgaser.
 • Ingen palmolja eller PFAD i produkten
 • Att drivmedlet är framtaget under goda sociala och arbetsmässiga förhållanden.
 • Stor andel förnybart i drivmedlet. Produkten får ha en CO2 ekvivalent på max 50 g/mj vilket på ett ungefär motsvarar Preem Evolution Diesel med ca 50 % grönt innehåll eller mer

Läs och lär dig mer på svanen.se

Preems Svanen-märkta produkt har licensnummer 3099 003. På Svanens hemsida kan du läsa mer om vad Svanen-märkningen innebär.

Vanliga frågor och svar

 • HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli fossilfria drivmedel för dieselmotorer. HVO, oavsett råvara, räknas som en förnybar produkt då den inte har ett fossilt ursprung.

 • Valet av råvara är den kritiska faktorn för HVO-dieselns klimatnytta. Det finns alltså bra och hållbar HVO och det finns HVO där råvaruvalet medför stora negativa miljökonsekvenser (palmolja och PFAD). Klimatnyttan handlar om vilken råvara producenten väljer att använda sig av vid tillverkningen av HVO:n.

 • Preem är måna om att en övergång till förnybara råvaror ska vara en hållbar övergång; vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat. Preem styr mot råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. De ska ha hög verkningsgrad, klimatprestanda och med bra hållbarhetsdata.

  • Vi utvärderar etiska och miljömässiga förutsättningar så som mänskliga rättigheter, miljöpåverkan, socialt ansvar, resursanvändning, korruption och transporter.
  • Vi bedömer tillgänglighet.

 • PFAD står för Palm Fatty Acid Distillate och är en biprodukt från palmoljeproduktion. PFAD används i djurfoder och vid tillverkning av bland annat tvättmedel och tvål samt som råvara inom kosmetikindustrin. PFAD kan också användas som råvara i tillverkningen av HVO-diesel.

 • Preem skulle kunna ställa om tillverkningen av HVO-diesel från tallolja till de billigare råvarorna palmolja och PFAD. Men vi godkänner inte palmolja eller PFAD som råvaror i produktionen på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingarna ger upphov till, så som skövling av regnskog men också på grund av den utbredda korruption som palmolje-/PFAD-industrin kantas av.

 • Idag är det för den enskilde konsumenten svårt att vid pumpen veta ursprunget på den HVO som blandats in i drivmedlet. Därför är det svårt att göra ett medvetet val för hållbar svensk HVO. Preems Evolution Diesel är dock ett exempel på ett hållbart och förnybart alternativ, baserad på svensk HVO. Om konsumenten inte vill bidra till palmolje/PFAD-produktion kan han/hon fråga sin leverantör vad produkten innehåller och ställa krav på palmolje/PFAD-fritt drivmedel.

 • Organisationen RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, är den ledande aktören för ”hållbar produktion” av palmolja. Organisationen ägs av ett stort antal företag och organisationer som är inblandade i palmoljeindustrin på ett eller annat vis – antingen som producent, uppköpare, distributör eller försäljare i andra eller tredje led. RSPO är ett starkt kritiserat organ och de flesta är överens om att det inte är ett fungerande organ. Slutsatsen blir då att palmolja och PFAD producerad inom ramen för RSPO:s inte är detsamma som att den är hållbar.

 • Nej, Preem Evolution Diesel har funnits sedan år 2011. Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat produkten. år 2014 tog vi ett stort steg framåt och ökade andelen förnybart upp till 50 procent. Dieseln med den högre andelen förnybart kallar vi Preem Evolution Diesel+. Det är denna diesel som precis blivit Svanen-märkt.

 • Svanen-märket innebär att en objektiv tredje part har värderat att produkten tillhör de bättre alternativen ur miljösynpunkt inom en given produktkategori. Den noggranna granskningen och utvärderingen innebär även en transparent genomlysning av Preems produkt och hantering. Preems Evolution Diesel+ har licensnummer 3099 0003. Detaljer kring licenser finns på Svanens hemsida.

 • Att Svanen-märka ett drivmedel är en komplex process med huvudsyftet att säkerställa att produkten är hållbar. Det grundläggane kravet är att ett Svanen-märkt drivmedel inte ska släppa ut mer än 50 g CO2-ekvivalenter/MJ (megajoule). Svanen ställer även krav på att palmolja och PFAD inte finns i drivmedlet. Produkten och dess ingående komponenter analyseras ur ett livscykelsperspektiv. Det innebär att Preem påvisar att det finns fullständig kontroll över varuflödet. ett Svanen-märkt drivmedel ska ha låg påverkan på miljön under hela sin livscykel, det vill säg allt ifrån val av råvaror, produktion och förbränning. Följaktligen ställs även krav på leverantörerna.

Här finns Preem Evolution Diesel+

Fick du inte svar? Fråga oss och våra ingenjörer på Twitter och Facebook.
Sören Eriksson
Kemist & Utvecklingsingenjör
Eva Lind Grennfelt
Kemist & Raffinaderiutvecklare

Första miljömärkta flytande drivmedlet i världen; Preem Evolution Diesel+ http://bit.ly/28IrkgZ #miljö #framtidensbränsle
Preem logotyp Preem Sverige
@PreemSverige

Dela
sidan
Dela på Facebook Dela på Facebook