Lag för ökad användning av biodrivmedel

Den 1 juli 2018 infördes en ny lag för drivmedelsförsäljning i Sverige. Den innebär en reduktionsplikt för ökad användningen av biodrivmedel och minskade utsläpp av växthusgaser.

Framöver ska dieselprodukter minska växthusgaser med 21 procent och bensin med 4,2 procent på årsbasis jämfört med helt fossila drivmedel. Uppfylls inte reduktionsnivåerna utfaller en straffavgift för drivmedelsleverantören.

Preem välkomnar den nya lagstiftningen som är ett tydligt besked att Sverige menar allvar med målet om att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser med 40 procent till år 2030.

Uppdatering 2023:

• Höjning av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Läs mer på regeringen.se

• Regeringen föreslår i en promemoria en sänkning av reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Den nya lägre nivån ska gälla under perioden 2024–2027. Ändringen innebär en sänkning av reduktionsplikten med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin från den nivå som annars skulle ha gällt 2024. Läs mer på regeringen.se

Bra för klimatet Bra för klimatet

Den nya lagstiftningen fokuserar på drivmedlets klimatnytta, det vill säga reduktion av växthusgaser, som jämförs mot en helt fossilbaserad produkt. Det som avgör biodrivmedlets klimatnytta är främst vilken typ av råvara, hur stor mängd som används samt hur produkten tillverkas.

Att tillverka biodrivmedel är mer kostsamt än att producera fossila drivmedel. Sedan juli 2018 ”kompenseras” därför de högre produktionskostnaderna med sänkta skatter på bensin och diesel.

"Grön el-principen" "Grön el-principen"

Sedan 1 juli 2018 sker försäljning av drivmedel i Sverige enligt en så kallad massbalansprincip. Detta kan liknas med elmarknaden, där köpare av grön el stödjer produktionen av förnybar energi men behöver nödvändigtvis inte få grön el i sina eluttag.

Massbalans innebär att den mängd biodrivmedel du som kund köper tilldelas för just ditt köp, dock innebär det inte att produkten rent fysiskt hamnar i ditt fordon. Detta sätt att allokera volymer är jämförbart med försäljningen av grön el och fordonsgas.

Systemet med massbalans innebär att fler kunder har möjlighet att göra ett medvetet val, oavsett geografisk tillgång, att köpa biodrivmedel utan långa transporter.

Klicka här

Läs mer om massbalansprincipen Läs mer om massbalansprincipen

Klicka här