Rester från svensk skog skapar många vinnare

Allt fler restprodukter från skogsindustrin kan bli förnybara drivmedel. Preem satsar på en produktionskedja med svenska råvaror, där inte bara miljön drar vinstlotten. 

För att klara det nationella målet om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. I dag finns det inget enskilt förnybart drivmedel som kan lösa problemet och därför pågår just nu en rad satsningar.

Markus Norström, affärs- och områdeschef på oberoende nationella forskningsinstitutet RISE.– Jag tror att vi kommer att nå 2030-målet, men det kommer inte att bli lätt. De tekniska förutsättningarna finns. Nu gäller det att hitta de långsiktiga spelregler som behövs för att företagen ska våga göra de tunga investeringar som krävs, säger Markus Norström, affärs- och områdeschef på oberoende nationella forskningsinstitutet RISE.

Från tall till tank

Ett företag som vågat, och som har som vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, är Preem. Ett led i omställningen är att öka produktionen av förnybara drivmedel. På tio års sikt är målet att kunna producera fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel per år.

Preems väg för att lyckas med detta är till exempel satsningen på att utvinna förnybara drivmedel ur restprodukter från skogsindustrin. Det innebär att tallolja, som är en restprodukt som utvinns ur svartlut i massabruken, förädlas till råtalldiesel på Preems delägda fabrik SunPine utanför Piteå.

Råtalldieseln transporteras sedan till Preems raffinaderi i Göteborg där den raffineras till förnybar diesel och blir Preem Evolution Diesel, för att till slut kunna tankas i alla befintliga dieselbilar.

Många fördelar

Genom att använda restprodukter från den svenska skogen blir klimatpåverkan väldigt liten. Men den inhemska produktionskedjan har också andra fördelar.

Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem– Att satsa på svenska skogsrestprodukter skapar en värdekedja och ökar sysselsättningen i Sverige, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

– Till exempel har SunPine gjort en fantastisk resa. Redan efter tre år visade företaget en förbluffande lönsamhet. Framgångsfaktorn med att ha kunderna som ägare har inneburit att man numera även tillverka harts, en annan produkt som kan utvinnas ur råtallolja. Tack vare den nya produkten skapades ytterligare tio nya arbetstillfällen, säger Sören Eriksson.

Läs också: Förädling av tallolja är SunPines framgångsrecept

Markus Norström menar också att det finns många bra poänger med att använda svensk förnybar råvara, förutom att det skapar jobb i glesbygd och minskar vårt importberoende av olja.

– Idag importerar vi en stor andel förnybara drivmedel, vilket är onödigt med tanke på den råvaru- och kompetensbas vi har för egen tillverkning.

Han lyfter även fram en annan aspekt.

– Med svensk förnybar råvara är spårbarheten god och vi kan enklare hållbarhetskontrollera råvarorna. Alla certifieringssystem har inte samma mognad.

Leder utvecklingen

Preem nöjer sig inte med att vara den marknadsledande aktören när det gäller hållbarhet, utan tittar hela tiden på nya projekt för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på diesel med förnybart innehåll. I Söderhamn ska Preem och RenFuel, i samarbete med Rottneros, uppföra världens första ligninanläggning för förnybara drivmedel. Lignin är en restprodukt från massabruken och att omvandla lignin till drivmedel är bra för alla parter.

Läs också: Preem skapar världens första ligninanläggning för biodrivmedel

– Vi tillverkar drivmedel som raffineras i Sverige och får tillgång till mer råvara. Massaindustrin får avsättning för sina restprodukter, får en effektivare process och blir mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Vi har utvecklat tekniken för att raffinera lignin och där har vi lyckats knäcka koden. Det är vi ensamma om på marknaden, säger Sören Eriksson.

Spännande framtidsprojekt

Preem har också ett samarbete med träindustriföretaget Setra. Företagen ska tillsammans ska starta en fabrik i Gävle för framställning av pyrolysolja, som utvinns av sågspån och som är en förnybar råvara till drivmedel.

– Det här kommer att bli Europas första produktionsanläggning av pyrolysolja som kopplas till ett raffinaderi. Det är viktigt att satsa på olika förnybara drivmedel där sågspån är en möjlighet, säger Sören Eriksson.

Läs också: Snart kan du tanka bilen med sågspån

Bland andra intressanta framtidsprojekt kan Preems samarbete med Vattenfall, om att producera grön vätgas på förnybar el, nämnas. Preem har också tecknat en avsiktsförklaring med SAS om att producera förnybart flygbränsle.