Säsongsövergångar

Drivmedlets köldegenskaper kan variera beroende på vilken tid på året du tankar. Kartan nedan ger dig information om vilka krav som finns för respektive del av landet beroende på årstid. För att välja det drivmedel som är aktuellt för dig klickar du på någon av flikarna Bensin, Diesel eller Biodiesel 100.

Bensin
Diesel
Biodiesel 100

Begrepp Begrepp

CFPP (Cloud Filter Plugging Point) - Den temperatur där bränslefilter sätts igen.

Ångtryck - Ett mått på hur mycket avdunstning som sker från bensinen. Ett högre värde innebär mer avdunstning och därmed bättre startegenskaper vid kyla.

Vinterperiod 2 - I norra Sverige finns en period med högre krav. Vi kallar detta Vinterperiod 2 i tabellen.

Biodiesel 100 – Ett drivmedel som är avsett för snabbgående dieselmotorer som är anpassade för 100 procent FAME